Odgovor:

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Registrovanjem u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija preduzetnik postaje privredni subjet, ali na njegov pravni subjektivitet stečen rođenjem ne utiče to što je istovremeno preduzetnik i privredni subjekt (zadržava svojstvo fizičkog lica koje obavlja delatnost).

Članom 85. Zakona o privrednim društvima propisano je da preduzetnik za obaveze nastale u vezi sa obvaljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom, pri čemu odgovornost za te obaveze ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra.

Naime, subjektivitet preduzetničke radnje neodvojiv je od subjektiviteta osnovača – fizičkog lica, zbog čega u imovinu fizičkog lica ulaze prava, potraživanja i sredstva ostavrena kroz delatnost za koju je radnja osnovana, ali i prava, potraživanja i sredstva ostvarena iz drugih  materijalnopravnih odnosa, pri čemu tu imovinu opterećuju i obaveze koje je fizičko lice – preduzetnik preuzelo u vezi sa obavljanjem registrovane delatnosti i izvan nje.

Pokretanje postupka prinudne naplate ima za posledicu naplatu iz celokupne imovine poreskog obveznika – fizičkog lica, osnivača preduzetničke radnje, osim iz imovine i prihoda koji su izuzeti zakonom od izvršenja.

Prema navedenom, prinudna naplata poreza na imovinu i sporednih poreskih davanja po tom osnovu može se sprovesti i na novčanim sredstvima na računu preduzetničke ranje konkretnog fizičkog lica.