Odgovor:

Član 114đ ZPPPA propisuje da se u vreme zastarelosti računa i vreme koje je proteklo u korist prethodnika poreskog obveznika i drugog poreskog dužnika.

Član 114 ž ZPPPA propisuje da pravo na naplatu uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo naplatiti, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano. LPA, po isteku tog roka, po službenoj dužnosti, donosi rešenje o prestanku poreske obaveze zbog zastarelosti.

Član 22 ZPPPA propisuje da poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

U vašem slučaju obveznik se obratio zahtevom za zastarelost, pri čemu vi svakako imate obavezu da apsolutnu zastarelost utvrdite po službenoj dužnosti (ako je ima).

S obzirom da je dug na poreskog obveznika prenet sa lica koje je preminulo 2015. godine, kod razmatranja zastarelosti posmatra se I period za koji se dug vodio na preminulo lice, odnosno vreme koje je proteklo u korist prethodnika poreskog obveznika.

Apsolutna zastarelost od 10 godina u 2021 godini se utvrđuje za dug koji je postojao na dan 31.12.2010. godine (taj dug je apsolutno zastareo 1.1.2021. godine ako nije bilo zastoja zastarelosti).

Pri tom se mora voditi računa da li je bilo uplata u periodu od 1.1.2011. godine jer se njima naplaćuje taj dug.

S obzirom da se obveznik obratio zahtevom treba videti I da li se taj zahtev odnosi i na relativnu zastarelost (5 godina), pa ako je tako, onda se mora utvrditi  da li je bilo prekida zastarelosti u periodu od 1.1.2011. godine do dana podnošenja zahteva, što uključuje i radnje preduzete protiv preminulog lica (do dana smrti) i protiv naslednika (npr. opomene).