Odgovor:

Prema članu 12. stav 1. tačka 10) Zakona o porezima na imovinu, porez na imovinu ne plaća se na objekte obveznika koji ne vodi poslovne knjige, odnosno obveznika koji vodi poslovne knjige kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Član 12b propisuje da objekti namenjeni za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 10) ovog zakona, su objekti za smeštaj mehanizacije za poljoprivredu, repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, staje za gajenje stoke, objekti za potrebe gajenja i prikazivanje starih autohtonih sorti biljnih kultura i rasa domaćih životinja i objekti za gajenje pečurki, puževa i riba.

Navedeno znači da se pravo na poresko oslobođenje za objekte namenjene za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za koje su obveznici fizička lica može ostvariti bez obzira da li to lice ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo ili ne.

Prema tome, sva fizička lica koja imaju objekte koji su namenjeni I koriste se za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (I ne daju se drugom licu u zakup) imaju pravo na poresko oslobođenje bez dodatnih uslova.

U objektu mešovitog karaktera, koji je delom svinjac, a delom šupa ili nadstrešnica, koji se legalizuje, treba proveriti šta je u investiciono tehničkoj dokumentaciji navedeno  – koja vrsta objekta je to (pomoćni ili poslovni). Zatim treba videti da li se radi o jedinstvenom objektu sa jedinstvenom površinom ili se radi o objektu koji ima posebne delove, za svaki od navedenih namena.

U svakom slučaju, ako je u dokumentaciji navedeno da je to pomoćni  objekat, onda se isti tako razvrstava i oporezuje. Ako je objekat jedinstvena celina, onda on ne može imati pravo na poresko oslobođenje za svinjac, jer je uslov iz Zakona da se objekat koristi isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (a ovde se deo objekta koji je šupa ne koristi za te namene).  Ako postoje posebni delovi objekta, pa će se u Katastru posebno evidentirati svinjac, posebno šupa, a posebno nadsrešnica, tada obveznik fizičko lice može ostavriti poresko oslobođenje za svinjac.

U vezi pretežne namene, napominjemo da je Zakonom o porezima na imovinu propisano da se za objekat koji je jedinstvena celina mešovitog karaktera (što znači da delovi tog objekta bi mogli biti razvrstani u različite grupe nepokretnosti), za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu razvrstava u grupu nepokretnosti prema pretežnoj nameni. U vašem slučaju smatramo da se radi o objektu koji se u celosti može svrstati I grupu “pomoćni objekat” (pretpostavljamo da je tako navedeno u dokumentaciji za legalizaciju)  tako da u tom slučaju nema osnova za primenu ove odredbe o pretežnoj nameni.