Odgovor:

Prema članu 83. Zakona o privrednim društvima, preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 85. istog zakona propisuje da preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti.

Prema tome, preduzetnik je fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost pri čemu preduzetnička radnja nema subjektivitet pravnog lica i neodvojiva je od subjektiviteta osnivača, fizičkog lica. 

U tom smislu je i imovina preduzetnika celovita: čini je imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti i izvan obavljanja delatnosti.

Preduzetnik odgovara lično i celom svojom imovinom neograničeno za obaveze koje nastanu iz obavljanja delatnosti, ali i za obaveze koje nisu vezane za obavljanje delatnosti.

Prema odredbama člana 78. stav 1. tačka 1. i člana 82. ZPPPA, pokretanje postupka prinudne naplate ima za posledicu naplatu iz celokupne imovine poreskog obveznika, osim stvari i lica koji su zakonom izuzeti iz izvršenja.

Prema navedenom, imajući u vidu da navodite da preduzetnici nemaju otvorene tekuće račune za poslovanje u registru kod banke, ne može se raditi prinudna naplata iz novčanih sredstava sa računa poreskog obveznika. Imate dve opcije: 1) izabrati neki drugi predmet prinudne naplate iz čl.84. ZPPPA- za postupak prinudne naplate na PIB preduzetnika ili 2) postupak prinudne naplate sprovesti nad nekim predmetom prinudne naplate fizičkog lica-osnivača preduzetničke radnje.  

Način rešavanja ove situacije objašnjen je u Mišljenju ministarstva finansija, br. 413-00-00224/2017-04 od 10.01.2018. godine.