Odgovor:

Prema članu 27. stav 2 tačka 7) ZPPPA, PIB je dužno da ima nerezidentno fizičko lice koje određuje punomoćnika u skladu sa odredbom člana 14. stav 2.  ovog zakona.

Članom 14. stav 2. ZPPPA propisano je da  je poreski obveznik fizičko, odnosno pravno lice – nerezident Republike (u daljem tekstu: nerezident) koji nema stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Republike, odnosno koji ostvaruje prihode ili stiče imovinu na teritoriji Republike van poslovanja svoje stalne poslovne jedinice, dužan da u roku od deset dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine podložne oporezivanju na teritoriji Republike, obavesti Poresku upravu u sedištu o licu koje je njegov poreski punomoćnik.

Članom 16. stav 1. tačka 2) ZPPPA propisano je da Poreska uprava po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika nerezidentu koji nije u roku iz člana 14. stav 2. ovog zakona obavestio Poresku upravu o svom punomoćniku. Stavom 3. istog člana zakona propisano je da se zaključak o postavljenju zastupnika po službenoj dužnosti dostavlja zastupniku i objavljuje na internet strani Poreske uprave i oglasnoj table Poreske uprave.

Članom 28. Stav 10. ZPPPA propisano je da ako poreski obveznik ne podnese prijavu za registraciju, Poreska uprava će po službenoj dužnosti dodeliti PIB, na osnovu raspoloživih podataka, odnosno faktičkih okolnosti.

Naša preporuka je da u svim slučajevima kada nerezident nije otvorio PIB, pokušate da se obratite Centrali Poreske uprave za dodelu PIB-a po službenoj dužnosti, sa obrazloženjem da obveznik nije izvršio otvaranje PIB-a I uz zahtev priložite kopiju isprave o sticanju nepokretnosti, kao dokaz o postojanju obaveze dodeljivanja PIB-a po službenoj dužnosti. Na taj način imate dokaz da je LPA preduzela aktivnost u cilju dobijanja PIB-a za nerezidentno fizičko lice.

Ukoliko na navedene načine ne uspete da dobijete PIB, nema druge varijante  da se utvrdi obaveza već da se PIB otvori angažovanjem  zastupnika po službenoj dužnosti, što je na svakoj LPA da proceni da li će da to da učini Ili da predmet ostavite sa strane i sačekate da možda obveznik otvori PIB u narednom periodu.

Takođe napominjemo da možda možete dobiti neke podatke od Agencije za restituciju koja je svakako imala kontakt sa klijentom a vašim poreskim obveznikom, kao i eventualno da na neki način stupite u kontak i objasnite zakonski osnov za određivanje punomoćnika.