Odgovor:

Član 15a stav 4 Zakona o finansiranju lokalna samouprave propisuje da pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika, srednja i mala pravna lica, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnici, a obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranja imovine i lica, proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka, firmarinu plaćaju na godišnjem nivou najviše do deset prosečnih zarada.

Članom 17. istog zakona propisano je da jedinica lokalne samouprave može utvrditi lokalne komunalne takse u različitoj visini zavisno od vrste delatnosti, površine i tehničko-upotrebnih karakteristika objekata, veličine pravnog lica u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i po delovima teritorije, odnosno u zonama u kojima se nalaze objekti, predmeti ili vrše usluge za koje se plaćaju takse.

Članom 18. istog zakona propisano je da se aktom skupštine jedinice lokalne samouprave, kojim se uvodi lokalna komunalna taksa, utvrđuju  obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja lokalne komunalne takse.

Zakonom o privrednim društvima, u članu 4,  propisano je da društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom. Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Znači, Zakonom o finansiranju lokalna samouprave je propisano da je 10 prosečnih zarada maksimalni iznos firmarine za pravna lica I preduzetnike koji obavljaju delatnost trgovine naftom i derivatima nafte.

Vašom odlukom o lokalnim komunalnim taksama vi ste uredili kriterijume i visine lokalna komunalne takse, u skladu sa tim kriterijumima.

Naveli ste da po vašoj odluci, preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća su 2 prosečne zarade, velika preduzeća 3 prosečne zarade, a posebne delatnosti 10 prosečnih zarada. Niste naveli da li su visine takse uređene i prema delatnosti, odnosno pretežnoj šifri delatnosti. Na sajtu opštine Bač nije objavljena odluka, tako da nismo imali mogućnost da utvrdimo šta je propisano.

  • Ukoliko se prema vašoj odluci visina takse utvrđuje samo prema veličini pravnog lica, bez obzira na delatnost, odnosno pretežnu šifru delatnosti, tada se za ova pravna lica, za poslovni prostor benzinske stanice utvrđuje taksa do 10 prosečnih zarada.
  • Ukoliko ste odlukom propisali da se visina lokalna komunalne takse utvrđuje i prema pretežnoj šifri delatnosti, tada nemate osnova da visinu lokalna komunalne takse utvrđujete prema šifri delatnosti koju pravno lice faktički obavlja, a koja nije pretežna šifra delatnosti, jer za to ne postoji pravni osnov.
  • Ukoliko ste vašom odlukom propisali da se visina lokalna komunalne takse utvrđuje i prema vrsti delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, tada se za benzinsku stanicu može utvrditi lokalna komunalna taksa u visnini do 10 prosečnih zarada, jer za to postoji pravni osnov u vašoj odluci.