Odgovor:

Prodajni objekat na benzinskoj stanici svakako se razvrstava u grupu poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti.

Nadstrešnice na benzinskoj pumpi su takođe predmet oporezivanja porezom na imovinu u skladu. To potvrđuje i mišljenje Ministarstva finansija broj 011-00-00682/2016-04 od 4.8.2016. godine.

(Bilten MF 7-8/16, mišljenje broj 5).

Članom 6a Zakona o porezima na imovinu propisano je da ako objekat čini više posebnih celina koje se mogu svrstati u različite grupe, svaka posebna celina u okviru objekta se, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu, svrstava u odgovarajuću grupu nepokretnosti.  Objekat koji je jedinstvena celina mešovitog karaktera, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu, razvrstava se u odgovarajuću grupu prema pretežnoj nameni.

Članom 6b u tački 8) propisano je šta su “pomoćni objekti”:

(1) samostalni objekti koji ne služe za stanovanje ili obavljanje delatnosti i ne razvrstavaju se u objekte iz člana 6a stav 1. tač. 5) do 7) ovog zakona, i to:

– pomoćni objekti koji nisu zgrade (bunari, bazeni, rezervoari, cisterne i sl.);

– pomoćne zgrade (prizemne zgrade i zgrade čija je podna površina ispod površine zemlje) koje su u funkciji stambenog, odnosno poslovnog objekta, koji je izgrađen na istom zemljištu (kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i sl.);

(2) ekonomski objekti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja;

(3) nadstrešnice osnove preko 10 m2 koje su samostalni objekti.

Prema navedenom, ako je nadstrešnica na benzinskoj stanici samostalni objekat osnove preko 10m2 onda se razvrstava u grupu „garaže i pomoćni objekti”.

To podrazumeva da je nadstrešnica odvojena od prodajnog objekta ili može biti i neposredno naslonjena uz objekat ali se vodi kao poseban objekat ili poseban deo objekta može se proveriti u investiciono tehničkoj dokumentaciji, upisu u katastar ili u poslovnim knjigama poreskog obveznika).

Ako nadstrešnica nije samostalni objekat, u smislu da je investiciono – tehničkom dokumentacijom opredeljeno da čini sastavni deo poslovnog objekta (ne vodi se kao poseban deo tog objekta), po našem mišljenju tada se porez na imovinu za taj objekat utvrđuje tako što se isti razvrstava u grupu „poslovni prostor”, imajući u vidu da je namena objekta poslovanje, što je u skladu sa  odredbom Zakona o porezima na imovinu koji propisuje da se objekat koji je jedinstvena celina mešovitog karaktera, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu, razvrstava u odgovarajuću grupu prema pretežnoj namen