Odgovor:

PRILOG 

Smrću poreskog obveznika prestaje njegova poreska obaveza. Poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica uređena je odredbama člana 22. ZPPPA.

Svi postupci u odnosu na preminulo fizičko lice se obustavljaju danom smrti (član 45. Zakona o opštem upravnom postupku). Ako su doneta bilo koja akta u poreskom postupku nakon smtri poreskog obveznika, na njegov JMBG, doneta su neosnovano i potrebno ih je stornirati u poreskom računovodstvu. U predmetnom slučaju to znači da obaveze koje su utvrđene na ime poreza na imovinu na JMBG preminulog lica zaključno sa 2017. godinom moraju biti stornirana u poreskom računovodstvu. 

Nakon raspravljenje zaostavštine obveznici su naslednici u okviru vrednosti nasleđene imovine.

Poništavanje rešenja i storniranje neosnovanih zaduženja na umrlo lice, koje je preminulo treba izvršiti ne po zahtevu njegovog naslednika, već po službenoj dužnosti jer taj obveznik ne postoji od dana smrti i danom smrti on je prestao da bude poreski obveznik i nema predmet oporezivanja. Dakle, utvrđuje se tačan dug na dan smrti preminulog poreskog obveznika.

Prenos salda duga sa umrlog lica na naslednika vrši se za dugove za koje nije nastupila zastarelost sa danom smrti. Ukoliko se naslednik pozove na relativnu zastarelost i utvrdite da postoji relativna zastarelost možete postupiti na sledeći način:

– dug se ne prenosi na naslednika, već se prestanak poreske obaveze po osnovu zastarelosti utvrđuje na ime preminulog poreskog obveznika;

-dug se prenosi na ime naslednika sa stanjem na dan smrti, a zatim se naslekdniku utvrdi po podnetom zahtevu prestanak poreske obaveze po osnovu zastarelosti

Takođe, pedlažemo da sačnjavanje Službene beleške o utvrđivanju činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje, u kojoj treba sve konstatovati i oceniti dokaze kojima se raspolaže u smislu utvrđivanja tačnog stanja i utvrđivanje obaveze obveznicima koji imaju oporeziva prava.