Odgovor:

Imajući u vidu da se poništavanjem rešenja poništavaju se sve pravne posledice koje je to rešenje proizvelo i da se onemogućava da dalje proizvodi pravne posledice, knjiženja po drugostepenom rešenju kojim je poništeno rešenje prvostepenog organa o utvrdjivanju obaveze u poreskom računiovodstvu iz prethodih godina ćete sprovesti sa sledećim šiframa:

(1)  za otpis duga  sa šifrom 630 pod 01.01.2023. godine,

(2) za otpis kamate (prenete i nenaplaćene)  iz prethodne godine pod 01.01.2023. godine sa šifrom 512 i

(3) sa šifrom 291 ćete izvršiti otpis kamate u tekućoj godini