Odgovor:

Saglasno članu 84. Zakona o opštem upravnom postupku, troškovima postupka smatraju se izdaci za takse, lični troškovi stranke (troškovi dolaska i gubitka vremena i zarade), neophodni i opravdani troškovi zastupanja stranke i troškovi usmene rasprave i izvođenja dokaza (stvarni troškovi svedoka i stvarni troškovi i nagrade veštaka, tumača, prevodilaca i privremenih zastupnika, troškovi uviđaja i sl.), kao i posebni izdaci u gotovom novcu organa koji vodi postupak (putni troškovi službenih lica, oglasi i sl.).

Članom 85. ZUP stavom 6) propisano je, ukoliko je žalba usvojena, troškove drugostepenog postupka snosi organ koji je odlučivao u prvom stepenu. 

Ako drugostepeni organ sam reši upravnu stvar, on odlučuje i o troškovima prvostepenog i drugostepenog postupka. U skladu sa tim, ukoliko žalbu prosleđujete drugostepenom organu, što je bio vaš slučaj, ne donosite odluku o troškovima postupka, već je potrebno  da date svoje izjašnjenje o osnovanosti zahteva za nadoknadu troškova u odgovoru prvostepenog organa na žalbu i u zapisniku o učešću stranke u postupku po žalbi.

             Ukoliko žalbu usvajate u prvom stepenu, ukoliko je u žalbi istaknut zahtev za nadoknadu troškova, rešenje koje donosite po žalbi treba u dispozitivu da sadrži, pored ostalog  i odluku o troškovima, i ta odluka treba da se obrazloži.

Imajući u vidu da je vaše rešenje poništeno i vraćeno na ponovni postupak, obveznik je  imao određene troškove za šta je i istakao zahtev za nadokanadu troškova. Troškovi po osnovu administrativne takse uplaćeni su na račun administrativne takse organa koji je odlučivao po žalbi (drugostepeni organ). Ovaj trošak je stvarno nastao i dokaz da je plaćen je uplatnica priložena uz žalbu, iz kog razloga je zahtev za nadokanadu osnovan. Odluka drugostepenog organa po uloženoj žalbi, u ovom slučaju je: poništavanje prvostepenog rešenja koje imalo određene nepravilnosti na koje je stranka morala da se žali i da bude izložena određenim troškovima, ne svojom krivicom.