Odgovor:

Početak postupka prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja propisan je odredbama člana 77. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA), u slučajevima kada poreski obveznik nije izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda i sporednih poreska davanja u roku iz člana 71. stav 2. ZPPPA. Postupak prinudne naplate javnih prihoda, odnosno sporednih poreskih davanja počinje donošenjem rešenja o prinudnoj naplati.   

U rešenju o prinudnoj naplati navodi se osnov poreskog duga, njegov preostali neplaćeni iznos iz opomene iz člana 71. ZPPPA  sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana donošenja rešenja, i poreski obveznik se obaveštava o svojim pravima u postupku prinudne naplate.

            Članom 81. ZPPPA propisana su načela postupka prinudne naplate, koja propisuju da se pri odlučivanju o preduzimanju radnji koje su uređene zakonom mora voditi računa o ekonomičnosti postupka,  da se postupak pokreće iz predmeta prinudne naplate iz člana 84. ZPPPA iz kojih je naplata izvesna, vodeći računa o trškovima postupka i dostojanstvu poreskog obveznika.

Predmeti prinudne naplate propisani su odredbama člana 84. ZPPPA. U stavu 2) navedeno je da se prinudna naplata može sprovesti na jednom ili više predmeta u isto vreme, a u stavu 3) da se predmeti prinudne naplate određuju rešenjem.

U smislu ocene efikasnosti naplate iz predmetne nepokretnosti, potrebno je izvršit uvid u podatke RGZ preko portala eUprava i ukoliko se oceni da ponuđena nepokretnost u svemu može da se prihvati kao predmet iz koga se efikasno može naplatiti poreski dug (npr. da nema upisanih tereta ili su upisani tereti pred istekom, da je poreski obveznik jedini vlasnik predmetne nepokretnosti…), štampa izvod iz lista nepokretnosti (koji ostaje u predmetu) i započinje se postupak prinudne naplate iz nepokretnosti.

Takođe odredbom člana 90. ZPPPA propisano je da se po službenoj dužnosti pribavlja dokaz o nepokretnostima koje su svojina poreskog obveznika, od organa nadležnog za vođenje registra nepokretnosti.

S obzirom da državina nije stvarno pravo RGZ je obustavio postupak upisa pokrenut po službenoj dužnosti, iz razloga što poreski obveznik na predmetnoj nepokretnosti nije upisan kao nosilac prava svojine, već kao držalac i nema pravnog osnova za upis. Samim tim što je RGZ obustavio postupak upisa založnog prava koji ste vi pokrenuli po službenoj dužnosti donošenjem rešenja kojim nalažete RGZ upis založnog prava, to rešenje ne može da proizvede nikakvo dejstvo, jer je postupak po njemu obustavljen.

Dalji postupak prinudne naplate može da se sprovede:

– prema čl.106. ZPPPA, dakle zaplenom nepokretnosti koja nije upisana u registar i dalje prema poreskom postupku do prodaje predmetne nepokretnosti I njene predaje kupcu;

-na nekom drugom predmetu prinudne naplate (čl.84. ZPPPA).

Obustavom postupka prinudne naplate, prema čl.80. ZPPPA, postupak se obustavlja iz svih predmeta prinudne naplate.

Takođe, vas upućujemo na odredbe čl.85a. ZPPPA prema kojima možete radi obezbedjenja naplate poreza koji je dospeo za naplatu rešenjem ustanoviti prethodnu meru obezbedjenja naplate, zabranom raspolaganja, otudjenja i opterećenja nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnosti upisanih u javnu knjigu, kao zabranu izvršenja od strane trećih lica. Naša iskustva sa državinom su različita iz razloga što neke SKN ustanove prethodnu meru a neke ne. Na neka rešenja smo uložili žalbe ali još nisu rešene.  Vrlo često samo ustanovljavanje prethodne mere bude razlog da se obaveza plati.