Odgovor:

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da firma, u smislu ovog zakona, jeste svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

S obzirom da u predmetnom poslovnom prostoru delatnost obavlja lice koje je primalac franšize, po našem mišljenju davalac franšize nije obveznik takse za isticanje firme.

Primalac franšize je nezavisni trgovac koji posluje u svoje ime i za svoj račun, tako da ne predstavlja ni agenta ni poslovnicu davaoca franšize.

Davalac franšize u tom prostoru ne obavlja delatnost i ne ostvaruje prihode, već prihode od obavljanja delatnosti u tom prostoru osvaruje drugo lice – primalac franšize i ono može biti obveznik firmarine u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.