Odgovor:

Članom 21. ZPPPA propisano je ispunjenje poreske obaveze u slučaju statusnih promena. Kada je u pitanju pripajnje sve obaveze se prenose na sticaoca donošenjem rešenja o prenosu obaveza u postupku statusne promene – pripajanje, sa stanjem na dan statusne promene.

Od dan brisanja (pripajanja) ne mogu se utvrdjivati i knjižiti bilo kakave obaveze s obzirom da od dana pripajanja, obaveze se utvrdjuju sticaocu, jer je prethodnik prestao  da postoji u toj statusnoj promeni. Nakon dostavljanja i knjiženja uručenja rešenja sa danom dospeća novog rešenja (za period do brisanja) stornira se neosnovano obračunata kamata za period od brisanja.