Odgovor:

PRILOG

Kada se poreski obveznik ili njegov punomoćnik obrati zahtevom za zastarelsot poreskog duga, tada se mora uzeti u obzir I relativni rrok za zastarelost. Apsolutni rok zastarelsoti poreski organ je dužan da posmatra, odnosno rešava (utvrđuje prestanak poreske obaveze i preknjižava u vanbilansnu evidenciju po službenoj dužnosti).

U ovom slučaju obaveze koje su dospele do 31.12.2010. godine poreski organ je trebalo da naplati do 31.12.2015. godine (5 godina relativni rok zastarelsoti) Ili da u tom periodu od 2011-2015. preduzme radnju protiv poreskog dužnika u cilju naplate (izda opomenu i sl.) i time prekine rok za zastarelost, tako da zastarelost počne da teče iznova.

Ako do kraja 2015. godine nije prekinuta zastarelost, onda je ona nastupila 1.1.2016. godine, a ako jeste onda se na godinu prekida dodaje još 5 godina.

Ako nije bilo zastoja zastarelosti, svakako je apsolutna zastarelost za dug nastao do 31.12.2010. godine nastupila 31.12.2020. godine.

Za dug iz 2011. godine ako je bilo prekida zastarelosti u periodu do kraja 2016. godine, zastarelsot može biti produžena do kraja 2021. godine (ako je prekid bio u 2016. godini), a ako nije ili je prekid bio pre 2016. godine, onda je i za taj dug nastupila zastarelost.

S obzirom da se advokat obratio zahtevom za troškove postupka, o istima se mora odučiti. U prilogu je uputstvo za troškove postupka sa objašnjenjima kada advokat može imati pravo na iste, a kada ne.

U prilogu su i forme rešenja za apsolutnu i realtivnu zastarelost i instrukcija za prenos u vanbilansnu evidenciju po ovom osnovu.

Takođe dostavljamo i forme rešenja za usvajanje i odbijanje zahteva za troškove postupka, koje svakako treba prilagoditi slučaju.