Odgovor:

Niste naveli koji je osnov za prestanak poreske obaveze za deo duga na koji se obračunava valorizacija. Ako je to zastarelost onda se za ceo glavni dug (koji uključuje i valorizaciju), za koji je nastupila zastarelost vrši prenos u vanbilansnu evidenciju sa odgovarajućom šifrom prometa.

Ako je nešto drugo osnov, pa vršite otpis, onda se otpis vrši zajedno korišćenjem šifre 630 jer nema posebne šifre prometa za otpis valorizacije.

Prema tome, po našem mišljenju prestanak poreske obaveze, odnosno glavnog duga koji u sebi sadrži i valorizaciju koja se odnosi na taj dug ili njegov deo, knjiži se u celosti bez odvajanja dela duga koji predstavlja valorizaciju.