Odgovor:

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih odbara propisano je da nakandu za zaštitu i unapređivanje živone sredine plaćaju pravna lica i preduzetnici.

Članom 137. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara  propisano je da se utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti od uticaja na životnu sredinu vrši rešenjem za kalendarsku godinu, za obavljanje aktivnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine.

Utvrđena obaveza plaća se u jednakim mesečnim ratama, u roku od 15 dana po isteku meseca. Do utvrđivanja naknade za tekuću godinu, obveznik naknade plaća akontaciju u visini mesečne obaveze za prethodnu godinu.

Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu su propisani kriterijumi za plaćanje naknade.

Zakonom o privrednim društvima, članom 83. propisano je da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom u smislu ovog zakona ako je tim propisom to određeno.

Član 90. ovog zakona propisuje da je preduzetnik u obavezi da o periodu prekida obavljanja delatnosti istakne obaveštenje na mestu u kome obavlja delatnost i da se prekid obavljanja delatnosti registruje u skladu sa zakonom o registraciji i ne može se utvrđivati retroaktivno.

S obzirom da se naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaćaju pravna lica i preduzetnici koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, a da prekid obavljanja delatnosti preduzetnika podrazumeva da u tom periodu preduzetnik ne obavlja delatnost, to znači da preduzetnik koji ima privremenu odjavu podnosi prijavu do datuma privremene odjave, odnosno naknadu ne plaća samo dok traje privremena odjava koja je registrovana u odgovarajućem registru.

U konkretnom slučaju preduzetnik je dobio rešenje o utvrđivanje obaveze po osnovu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2021. godinu, dakle utvrđena mu je obaveza za kalendarsku godinu u kojoj je obavljao aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, koja između ostalog nije mogla da bude utvrđena u većem iznosu od 0,4% ostvarenog prihoda u 2020. godini. Ukoliko se u konkretnom slučaju radi o trajnom prekid obavljanja delatnosti on više nije obveznik naknade jer ne obavlja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu u 2022. godini. Ako je „privremeni prekid“ obavljanja delatnosti naknada se ne plaća samo za vreme trajanja privremenog prekida obavljanja delatnosti.

Odgovori Ministarstva zaštite životne sredine mogu se pronaći u mišljenju br. 401-00-00119/2020-02 od 24.02.2020. godine i skrećemo pažnju na pitanje broj 6.