Odgovor:

  1. Preknjižavanje javnog prihoda koji se nalazi u evidenciji LPA na drugi javni prihod u istoj ili drugoj opštini ili isti javni prihod ali u drugoj opštini

Za preknjižavanje više ili pogrešno uplaćenih sredstava sa jednog na drugi račun javnog prihoda i/ili sa jedne na drugu opštinu, ukoliko se utvrdi da preplata postoji, da nije nastuplila zastarelost prava na preknjižavanje i da je zahtev osnovan, donosi se rešenje o preknjižavanju bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Rešenje se osim poreskom obvezniku dostavlja Upravi za trezor radi izvršenja.

U poreskom računovodstvu, preknjižavanje se knjiži na osnovu izvoda računa sa koga se preplata prenosi i izvoda računa na koji se preplata preknjižava. Prilikom knjiženja izvoda, nalozi sa šifrom plaćanja 258- preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda, se evidentiraju na potražnoj strani analitičke kartice poreskog obveznikana računu sa kojeg se preplata preknjižava, (račun na teret) sa predznakom minus, kao i na potražnoj strani analitičke kartice poreskog obveznika na računu na koji se preplata preknjižava (račun u korist) sa datumom izvoda.

 

  1. Preknjižavanje javnog prihoda koji se nalazi u evidenciji LPA sa jednog PIB/JMBG na drugi PIB/JMBG u okviru iste opštine i na isti uplatni račun

Kada se vrši preknjižavanje u okviru iste opštine i istog računa javnih prihoda, vrši se po donetom rešenju i sprovodi se u informacionom sistemu LPA, kroz aplikaciju:

Poresko računovodstvo->izmene knjigovodstvenih naloga->preknjižavanje uplata

Koriste se sledeće šifre prometa:

Prilikom prenosa salda sa JMBG/PIB na JMBG/PIB u okviru istog računa i iste opštine koriste se sledeće šifre prometa:

Storno ŠP

Naziv

Storno ŠP

 Naziv storno šifre prometa

11

Preneti saldo dug

21

Storno preneti saldo dug

12

Preneti saldo preplata

22

Storno preneti saldo preplata

13

Preneti saldo kamata

23

Storno preneti saldo kamata

 Skrećemo pažnju na sledeće:

  • ukupan iznos knjiženja sa šifrom  prometa 11 (preneti saldo dug) mora biti jednak ukupnom iznosu knjiženja sa šifrom prometa 21 (storno preneti saldo dug),
  • ukupan iznos knjiženja sa šifrom  prometa 12 (preneti saldo preplata)  mora biti jednak ukupnom iznosu knjiženja sa šifrom prometa 22 (storno preneti saldo preplata),
  • ukupan iznos knjiženja sa šifrom  prometa 13 (preneti saldo kamata) mora biti jednak ukupnom iznosu knjiženja sa šifrom prometa 23 (storno preneti saldo kamata),
  • prenos salda može da se vrši samo u okviru istog računa,
  • kod knjiženja R nalozima ne koristiti šifre prometa za početno stanje po završnom računu: 10 (saldo dug), 20 (saldo preplata), 30 (storno saldo dug), 40 (storno saldo preplata).

 

U konkretnom slučaju s obzirom da pitate za preknjižavanje sa računa poreza na imovinu na račun komunalne takse ne možete koristiti šifre prometa koje bi koristili da se radi o preknižavanju u okviru istog računa javnog prihoda.