Odgovor:

Prema članu 2 Zakona o porezima na imovinu nepokretnostima se, u smislu oporezivanja imovine, smatraju:

  • zemljište, i to građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo;
  • stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (u daljem tekstu: objekti).

Objekat je građevina spojena sa tlom, koja predstavlja fizičku, funkcionalnu, tehničko-tehnološku ili biotehničku celinu i to su: zgrade svih vrsta, saobraćajni, vodoprivredni i energetski objekti, kablovska kanalizacija, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugi privredni objekti, objekti sporta i rekreacije, groblja, skloništa i sl.

Nepokretnosti su inkorporisane u zemljište i ne mogu se premeštati s jednog mesta na drugo bez oštećenja njihove suštine.

Prema tome, kućice koje su postavljene na splavovima koji se nalaze na vodi (mogu da odplutaju niz vodu…) nisu izgrađene i samim tim ni splav ni kućica na njemu nisu inkorporisani u zemljište, u smislu da se mogu premeštati sa mesta na mesto, tako da se ne mogu smatrati nepokretnostima i po našem mišljenju ne mogu biti predmet oporezivanja porezom na imovinu.