Odgovor:

Član 136. stav 1. Zakona o naknadama propisuje da je visina naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine propisana u Prilogu 6. Tabela 2. tog zakona.

U Prilogu 6. u tabeli 2. je navedeno da maksimalni iznos naknade od obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu je do 0,4% godišnjeg prihoda ostvarenog u prethodnoj godini od obavljanja aktivnosti od uticaja na životnu sredinu.

Prema Zakonu o računovodstvu, bilans uspeha je finansijski izveštaj u kojem su prikazani prihodi, rashodi i rezultati poslovanja, nastali u izveštajnom periodu.

Na poziciji Bilansa uspeha “A POSLOVNI PRIHODI” nalaze se prihodi iz grupe računa 60, 61, 62, 63, 64, 65 i 68 osim grupe računa 683, 685 i 686.

Prihodi iz grupe računa  64 i 65 –„ostali poslovni prihodi” odnose se na ostvareni prihodi od premija, subvencija, dotacija i regresa i prema Zakonu o računovodstvu smatraju se poslovnim prihodima.