Odgovor:

Uredbom su propisani kriterijumi za plaćanje naknade, pa je za plaćanje naknade neophodno da pravno lice ili preduzetnik ispunjava sledeće uslove:

– da ima pretežnu šifru delatnosti registrovanu u Agenciji za privredne registre ili delatnost od koje ostvaruju najviše prihoda;

– da se njegova pretežna delatnost nalazi pobrojana u Prilogu Uredbe;

– da pravno lice vodi poslovne knjige po Zakonu o računovodstvu po kom se razvrstava u skladu sa ovim zakonom na mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice;

– da ima prihod ostvaren u prethodnoj godini, jer je Zakonom propisan uslov da naknada ne može biti veća od 0,4% tog prihoda.

U priloženom dokumentu navedeno je: „Ministarstvo zaštite životne sredine stava je da udruženje nije obveznik plaćanja predmetne naknade osim u slučaju da obavljanjem delatnosti ostvaruje prihod (a o čemu je dužan da sačinjava i dostavlja radovne finansijske izveštaje) pri čemu utvrđeni iznos naknade za plaćanje ne može biti veći od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (član 2. stav 6. Uredbe).“

Stav Ministarstva zaštite životne sredine da su naknadu u obavezi da plaćaju samo one organizacije koje imaju registrovanu privrednu delatnost kojom ostvaruju prihod, nije zasnovan ni na jednom propisu koji uređuje ovu naknadu. Ovaj stav se mora pročitati do kraja jer je u poslednjem stavu navedeno da je izuzetak onaj koji  obavljanjem delatnosti ostvaruje prihod (a o čemu je dužan da sačinjava i dostavlja radovne finansijske izveštaje).

Naime, u Prilogu Uredbe, kao delatnosti koje imaju mali negativan uticaj na životnu sredinu pobrojane su između ostalog i uslužne delatnosti u koje spada i delatnost udruženja, a u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju ovih pravnih lica, u bilansu uspeha  u poslovne prihode, između ostalog, spadaju i prihodi od članarina i donacija i dr.

U tom smislu smatramo da sva udruženja jesu obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, jer nijednom odredbom nisu izuzeti. Oni treba da podnesu prijavu, pri čemu naknadu plaćaju udruženja koja obavljanjem delatnosti ostvaruju poslovni prihod (što je podatak iskazan u finansijskom izveštaju u bilansu uspeha u delu Poslovni prihodi), dok se onima čiji je poslovni prihod nula dinara,  donosi rešenje kojim se utvrđuje naknada u iznosu nula dinara.