Odgovor:

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih odbara propisano je da nakandu za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaćaju pravna lica i preduzetnici.

Uredbom su propisani kriterijumi za plaćanje naknade, pa je za plaćanje nakade neophodno da pravno lice ili preduzetnik ispunjava sledeće uslove:

  • Da ima pretežnu šifru delatnosti registrovanu u APR ili delatnost od koje ostvaruju najviše prihoda
  • Da se njegova pretežna delatnost nalazi pobrojana u Prilogu Uredbe
  • Da pravno lice vodi poslovne knjige po Zakonu o računovodstvu i da se razvrstava u skladu sa ovim zakonom na mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice
  • Da ima prihod ostvaren u prethodnoj godini, jer je uslov iz zakona da naknada ne može biti veća od 0,4% tog prihoda.

Članom  4. Zakona o računovodstvu propisano je da se odredbe ovog zakona ne odnose na budžete i korisnike budžetskih sredstava, stambene zgrade, kao i na organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. Takođe se odrebe ovog zakona ne odnose na crkve i verske zajednice, osim u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti.

Pravna lica budžetski korisnici (indirektni korisnici budžeta – oznaka KJS 2, koji se isključivo finansiraju iz budžeta i nemaju račune kod banke), što znači da ne predaju završne račune u APR i ne razvrstavaju se, dakle nemaju sve elemente za plaćanje naknade, tako da nisu ni obveznici predmetne naknade i ne podnose prijavu.

Ako ova pravna lica i podnesu prijavu, ista bi morala biti nepotpuna jer nemaju razvrstavanje, na osnovu kog bi se utvrdio stepen negativnog uticaja na životnu sredinu. Nepotpuna prijava koja ne može biti dopunjena i pravilno popunjena bi trebalo da bude stavljena u status odbijena, da bi se znalo da se po njoj nikada neće moći utvrditi obaveza, mada može ostati i nepotpuna.

Zakonom i Uredbom nije propisano oslobođenje da bi se njima donelo rešenje kojim bi se utvrdilo to pravo na oslobođenje.

Oni prema sada važećim propisima prosto nemaju uslove da popune sve potrebne podatke u prijavi i samim tim ne mogu biti obveznici i ne može im se utvrditi obaveza.