Odgovor:

Postupak prinudne naplate iz nepokretnosti propisan je odredbama čl. 105.-čl.111. ZPPPA. U skladu sa odredbama navedenih članova, u postupku prinudne naplate poreskog duga iz nepokretnosti pristupa se prodaji predmetne nepokretnosti u roku od osam dana od dana konačnosti rešenja o utvrdjivanju početne vrednosti nepokretnosti.

Članom 86. ZPPPA propisano je da zaloga traje do namirenja poreskog duga ili poništenja poreskog rešenja.

Članom 163a. ZPPPA izmedju ostalog propisano je i da se po službenoj dužnosti neplaćene poreske obaveze prenose iz redovnog računovodstva u vanbilansno poresko računovodstvo po saznanju o brisanju iz propisanog registra. Odredbe ovog člana ne propisuju da upisana založna prava predstavljaju smetnju kod prenosa neplaćenih obaveza u vanbilansno poresko računovodstvo.

Članom 29. ZPPPA propisano je da organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

Dakle, upisana hipoteka u svrhu naplate poreskog duga ne znači da može da stoji upisana neograničeno (propisan je postupak unovčavanja I u kojim rokovima po ZPPPA), a da pri tom niste imali nikavo saznanje o tome da će se privredno društvo obrisati (pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudne likvidacije). Prestanak hipoteke uredjen je Zakonom o hipoteci.

Imajući u vidu da je poreski obveznik obrisan i da bi status PIB trebalo da bude -99 (ugašen PIB zbog prestanka obavljanja delatnosti), što znači da obveznik više ne postoji i ne može da se pojavljuje u bilo kom pravnom prometu, prenos neplaćenih poreskih obaveza u vanbilansnu evidenciju se vrši na dan brisanja u propisanom registru. Ukoliko su privredni subjekti brisani u prethodnim godinama, prenos u vanbilansnu evidenciju se vrši pod 01.01. tekuće godine.