Odgovor:

Članom 547b Zakona propisano je da nakon isteka roka u kom se objavljuje oglas o prinudnoj likvidaciji, registrator koji vodi registar privrednih subjekata, u roku od 30 dana, po službenoj dužnosti donosi akt o brisanju društva i briše društvo iz registra, u skladu sa Zakonom o registraciji.

Posledice brisanja društva iz registra u slučaju prinudne likvidacije, propisane su čl. 548. Zakona o privrednim društvima

                Imovina brisanog društva postaje imovina članova društva u srazmeri sa njihovim udelima u kapitalu društva, a u slučaju ortačkog društva koje nema kapital raspodeljuje se na jednake delove između ortaka.

                Nakon brisanja društva iz registra privrednih subjekata, članovi (osnivači) brisanog društva odgovaraju za obaveze društva, solidarno, do visine primljenog iznosa iz likvidacionog ostatka (imovine koja je ostala nakon izmirenja svih obaveza društva i koja nakon likvidacije pripada osnivačima), prema odredbama člana 545. Zakona.

Potraživanja poverilaca društva prema ovim članovima društva zastarevaju u roku od tri godine od dana brisanja društva iz registra (čl.548. Zakona).

Prema navedenom, datum brisanja privrednog društa u postupku prinudne likavidacije, nije datum kada te neplaćene obaveze prenosimo u vanbilansno poresko računovodstvo, prema čl.163a. stav 1) tačka 1). Naime postoji mogućnost da se naplata potraživanja izvrši od kontrolnog člana društva u roku od tri godine. Nakon isteka roka od tri godine od brisanja privrednog subjekta iz registra APR u postupku prinudne likvidacije nenaplaćena potraživanja mogu se preneti iz redovnog računovodstva u vanbilansno.

U svakom slučaju svaki privredni subjekt koji je izbrisan u postupku prinudne likavidacije zahteva pojedinačnu analizu koja uslovljava i dalje postupanje LPA u smislu prenosa neplaćenih poreskih obaveza u vanbilansno poresko računovodstvo.