Odgovor:

Prema članu 6b Zakona o porezima na imovinu, uslov da se nadstrešnica razvrsta u grupu nepokretnosti pomoćni objekat, je da je osnove preko 10 m2 i da je samostalni objekat, što znači da zakonom nije propisano da se za nadstrešnice uzima u obzir da li su namenjene za obavljanje delatnosti ili za druge namene.
Ako je nadstrešnica samostalni objekat osnove preko 10m2 onda se po našem mišljenju razvrstava u grupu „garaže i pomoćni objekti“.
To podrazumeva da je nadstrešnica odvojena od prodajnog objekta ili može biti i neposredno naslonjena uz objekat ali se vodi kao poseban objekat ili poseban deo objekta, što se može proveriti u investiciono tehničkoj dokumentaciji, upisu u katastar ili u poslovnim knjigama poreskog obveznika.
Nadstrešnica ispod koje se obavlja delatnost točenja goriva koja je u građevinskom smislu samostalan objekat, oporezuje se po ceni pomoćnog objekta, u skladu sa odredbama Zakona o porezima na imovinu.

Ukoliko je vaš stav da takva nastrešnica ne može biti pomoćni objekat, možete uputiti inicijativu Ministarstvu finansija za izmenu Zakona o porezima na imovinu.