Odgovor:

Uvek se može izvršiti obračun po pojedinačnoj prijavi i u slučaju da je to jedina podneta prijava i u slučaju da poreski obveznik ima već podnete poreske prijave pa je potrebno iz nekih razloga uraditi obračun po pojedinačnoj prijavi a ne po JMBG.

Ako radite obračun pre masovnog razreza, status prijave po kojoj ste izvršili obračun biće  „obračunata“ a prijave koje će biti obračunate u masovnom razrezu imaju statu prijave „ispravna“. Potrebno je da o tome vodite računa.