Odgovor:

Poreska kontrola uređena je odredbama čl. 118. – 134a ZPPPA.

Prema odredbama čl. 123. ZPPPA poreska kontrola je postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze, kao i postupak provere tačnosti, potpunosti i usklađenosti sa zakonom, odnosno drugim propisima, podataka iskazanih u poreskoj prijavi, poreskom bilansu, računovodstvenim izveštajima i drugim evidencijama poreskog obveznika koji vrši poreski organ, u skladu sa ovim zakonom. Ako se u poreskoj kontroli utvrde nepravilnosti ili propusti u izvršavanju obaveza iz poreskopravnog odnosa, poreskom obvezniku se rešenjem poreskog organa nalaže da ih otkloni.

Postupak poreske kontrole u lokalnoj poreskoj administraciji vrši poreski inspektor u slučajevima kada posumnja u tačnost i potpunost iskazanih podataka u poreskoj prijavi PPI-1, odnosno u slučajevima kada obveznik nije podneo poresku prijavu PPI-1.

Ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da poreski obveznik nije primenio, ili nije pravilno primenio propise prilikom utvrđivanja poreza, na osnovu zapisnika o izvršenoj poreskoj kontroli, dopunskog zapisnika, odnosno dodatka zapisnika o poreskoj kontroli donosi se rešenje iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (1) ovog zakona. Članom 54. stav 2. tačka 2) podtačka (1) ZPPPA propisano je da utvrđivanje poreza obavlja poreski organ, donošenjem poreskog rešenja u postupku poreske kontrole – ako poreski obveznik, suprotno zakonu, ne obavi utvrđivanje poreske obaveze ili ga izvrši netačno ili nepotpuno.

Lokalna poreska administracija donosi rešenje u roku od 60 dana od dana dostavljanja zapisnika, dopunskog zapisnika, odnosno dodatka zapisnika o poreskoj kontroli. Rešenjem se nalaže poreskom obvezniku da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja plati utvrđenu poresku obavezu na propisane uplatne račune javnih prihoda, odnosno da otkloni druge utvrđene nepravilnosti.

U slučajevima kada u postupku poreske kontrole poreski inspektor utvrdi da je poreski obveznik utvrdio veći iznos poreza na imovinu, nakon zapisnika o poreskoj kontroli u kome se konstatuju sve činjenice i utvrđuje više prijavljena obaveza poreza na imovinu za kontrolisani period (razlika između iznosa iskazanih u PPI-1 i tačnog iznosa poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole), donosi se rešenje kojim se utvrđuje više prijavljena obaveza  poreza na imovinu.

Dispozitiv rešenja o poreskoj kontroli u tom slučaju bi mogao da glasi:

I Пореском обвезнику ____________, ПИБ:_____________, МБР:___________ у поступку пореске контроле, у циљу отклањања неправилности:

 

 1. Утврђује се непријављена више пријављена обавеза пореза на имовину за __________ годину у периоду од __________ до ________у укупном износу од ______________ динара, за непокретности на територији општине _____________, која је доспела, односно доспева:

(навести износе и рокове доспећа по кварталима)

–  I   тромесечје – дана   __________ године износ од ________ динара,

–  II  тромесечје – дана   __________ године износ од ________ динара,

–  III тромесечје – дана   __________ године износ од  ________ динара,

–  IV тромесечје – дана   __________ године износ од  ________ динара.

Утврђује се камата за непријављену, а доспелу  обавезу пореза на имовину обрачуната закључно са _____________ као даном сачињавања записника и то:

 

– за период од ________ до ______ у износу од __________ динара,

– за период од ________ до ______ у износу од __________ динара,

– за период од ________ до ______ у износу од __________ динара.

 

Налаже се уплата утврђене обавезе и камате, на рачун јавних прихода 840-713122843-64, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, са позивом на број 97 _____.

 

 1. Налаже се пореском обвезнику да сам обрачуна и уплати камату, по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто, од дана када је у контроли обрачуната камата до дана уплате главног дуга исказаног у тачки 1. диспозитива овог решења.
 2. Порески обвезник је дужан да утврђене обавезе у тачки 1. диспозитива овог Решења прокњижи у пословним књигама  и другим прописаним евиденцијама.

II Рок за извршење решења износи 15 дана од дана пријема овог решења.

III Жалба не одлаже извршење решења.

Znači, u ovom slučaju se u rešenju o poreskoj kontroli ne nalaže poreskom obvezniku da izvrši uplatu utvrđene poreske obaveze (što bi rešenjem bilo naloženo da je utvrđena pozitivna razlika), već mu se samo nalaže da u poslovnim knjigama ispravi utvrđenu nepravilnost.

U vezi evidentiranja obaveza iz poreske kontrole u poreskom računovodstvu, napominjemo da je Pravilnikom o poreskom računovodstvu (Sl. glasnik RS», br. 103/11), u članu 73. propisano da se izmene poreske obaveze, zbog novih činjenica utvrđenih u postupku poreske kontrole, sprovode putem knjiženja samo razlike utvrđene u postupku kontrole i kamate na utvrđenu pozitivnu razliku, od roka dospelosti utvrđene obaveze do sastavljanja zapisnika o kontroli.

Napominjemo da u Jedinstvenom informacionom sistemu lokalnih poreskih administracija postoji opcija za evidentiranje obaveza utvrđenih rešenjem o poreskoj kontroli poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige.

            U delu Kontrola, opcija Kontrola PPI-1, unose se podaci iz postupka kontrole i to:

  • Podaci o poreskom obvezniku
  • Iznos razlike po kvartalima (obaveza koja je utvrđena u postupku poreske kontrole, odnosno za koju obveznik nije izvršio samooporezivanje, a ako se utvrđuje više prijavljena obaveza, onda se unosi iznos sa predznakom „minus“)
  • Iznos kamate do datuma zapisnika (ako je kamata obračunata u postupku kontrole); napomena: program ima i kontrolu obračuna kamate koja se može koristiti
  • Dokazi i napomene
  • Podaci o kontroli.

Ovako evidentirano zaduženje poreza na imovinu po poreskoj kontroli, na upitu stanja se vidi na sledeći način:

 1. Zaduženja po kvartalima pod nazivom Kontrola PPI-1,  sa šifrom prometa 129 (u slučaju kada se u kontroli utvrđuje negativna razlika, vidi se kao minusna stavka)
 2. Zaduženje kamate, pod nazivom Zaduženje kamate u tekućoj godini, sa šifrom prometa 191 (ako se u kontroli utvrđuje negativna razlika, ova stavka ne postoji)