Odgovor:

Član 136. stav 1) Zakona o naknadama propisuje da je visina naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine propisana u Prilogu 6. Tabela 2. tog zakona.

U Prilogu 6. u tabeli 2. je navedeno da je maksimalni iznos naknade od obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu do 0,4% godišnjeg prihoda ostvarenog u prethodnoj godini od obavljanja aktivnosti od uticaja na životnu sredinu.

Prema Zakonu o računovodstvu, bilans uspeha je finansijski izveštaj u kojem su prikazani prihodi, rashodi i rezultati poslovanja, nastali u izveštajnom periodu.

Prema našem Zakonu o računovodstvu i reviziji, prihode možemo podeliti na : 

• Poslovne prihode,

• Finansijske prihode,

• Prihode od usklađivanja vrednosti imovine,

• Ostale prihode.

Poslovni prihodi proizilaze iz osnovne delatnosti preduzeća, po osnovu prodaje gotovih proizvoda, vršenja usluga ili prodajom robe.

Finansijski prihodi nastaju usled finansijskih plasiranja slobodnih novčanih sredstava preduzeća – kamate na dugoročne plasmane preduzeća, dividende koje preduzeće ostvaruje na akcije drugih preduzeća, pozitivne kursne razlike i sl.

Ostali prihodi su prihodi koji nastaju pri prodaji imovine, naplati sumnjivih i spornih potraživanja I sl.

Na poziciji Bilansa uspeha “A POSLOVNI PRIHODI“ nalaze se prihodi iz grupe računa 60, 61, 62, 63, 64, 65 i 68, osim grupe računa 683, 685 i 686.

UKUPNI PRIHODI, iskazani su na poziciji  „L“ Bilansa uspeha, osim poslovnih prihoda sa pozicije „A“, obuhvataju i finansijske prihode, prihode od usklađivanja vrednosti finansijske imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha i istale prihode iz grupe konta 67.

Takođe, u Obrascu 1, prijavi u koju se unose podaci od značaja za utvrdjivanje naknade, stoji da se unosi podatak o poslovnom prihodu pravnog lica ili preduzetnika ostvaren u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvdjivanje naknade“ 

Prema navedenom, smatramo da pozicija Ukupni prihodi u Bilansu uspeha obuhvata i druge prihode koje utiču na ukupan  rezultat poslovanja, a da Poslovni prihodi obuhvataju prihode ostavarene iz osnovne delatnosti, što bi trebalo da se koristi kao podatak za utvrdjivanje naknade za zaštitu i unapredjivanje životne sredine.