Odgovor:

Prema članu 33. Zakona o porezima na imovinu, nadležni poreski organ utvrđivanje poreza vrši na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskog obveznika, podataka iz evidencija nadležnih organa i drugih podataka kojima taj organ raspolaže, a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze. Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu obvezniku koji ne vodi poslovne knjige, na osnovu podataka u poreskoj prijavi i drugih podataka kojima raspolaže, nadležni poreski organ može doneti neposrednim odlučivanjem, bez prethodnog izjašnjavanja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje.

Prema tome, ukoliko su u evidentiranim poreskim prijavama sadržani podaci o suterenu, potkrovlju, terasi, koji nedvosmisleno mogu dati sve činjenice i tačne podatke za utvrđivanje korisne površine nepokretnosti za oporezivanje, možete izvršiti izmenu podataka, pri čemu bi bilo korisno da o tome postoji službena beleška u spisima (uz staru poresku prijavu) i napomena u bazi podataka o izvršenoj korekciji.