Odgovor:

Prema članu 33v stav 1. tačka 5. Zakona o porezima na imovinu, obveznik je dužan da podnese poresku prijavu u roku od 30 dana, za nepokretnost u poslovnim knjigama fizičkog lica koje je izgubilo svojstvo preduzetnika koji vodi psolovne knjige (odjavom, po sili zakona I dr.) računajući od dana prestanka tog svojstva.

To znači da obveznik ima obavezu da nakon brisanja podnese poreska prijavu PPI-1 u kojoj iskazuje izmenu utvrđenog poreza zaključno sa danom brisanja (ako je prethodno podneo poreska prijavu za celu godinu), s tim da je rok za to 30 dana od dana brisanja iz registra.

Novoosnovano pravno lice je dužno da podnese poreska prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze, shodno članu 33v stav 1. tačka 1. Zakona o porezima na imovinu.