Odgovor:

Zakonom o naknadama, u članu 236. propisano je da su naknade za korišćenje javne površine:

1) naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti;

2) naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za korišćenje površine i objekta za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koje dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave;

3) naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju.

Članom 239. istog zakona propisano je:

“Najviši iznos naknade za korišćenje javne površine propisan je u Prilogu 12. ovog zakona.

Kriterijumi za propisivanje visine naknada su: vreme korišćenja prostora, zona u kojoj se nalazi prostor koji se koristi, ukoliko je zona utvrđena aktom jedinice lokalne samouprave, kao i tehničko-upotrebne karakteristike objekta, ukoliko se javna površina koristi za postavljanje objekata.

Aktom skupštine jedinice lokalne samouprave utvrđuje se visina naknade u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, olakšice, način dostavljanja i sadržaj podataka o korišćenju javne površine nadležnom organu koji utvrđuje obavezu plaćanja naknade.”

Zakonom o oglašavanju, u članu 39. propisano je da oglašavanje na otvorenim površinama jeste vid oglašavanja putem sredstva podesnog za trajno upućivanje oglasne poruke javnosti, postavljenog na površinama koje su izvan zatvorenog prostora, koje su dostupne javnosti, odnosno neodređenom broju primalaca.

Član 40. istog zakona propisuje:

“Oglašavanjem na otvorenim površinama ne sme se povrediti interes zaštite sigurnosti pešaka, motornih vozila i drugih učesnika u saobraćaju ili interes očuvanja i unapređenja izgleda jedinice lokalne samouprave, zaštite kulturno-istorijskih spomenika ili drugi javni interes, odnosno uslov sigurnosti lica i stvari.

Uslove i način oglašavanja iz stava 1. bliže uređuje jedinica lokalne samouprave.”

Postavljanje plakata i drugih sredstava za oglašavanje na ostalim površinama uređeno je članom 44. Zakona o oglašavanju i propisano je da na površinama koje nisu javne, postavljanje plakata i drugih oglasnih sredstava dozvoljeno je samo uz saglasnost vlasnika, odnosno lica koje raspolaže odgovarajućim pravom ili ovlašćenjem.

Prema navedenom, jedinica lokalna samouprave može aktom skupštne jedinice lokalne samouprave utvrditi kriterijume za utvrđivanje visine naknade za oglašavanje. Takođe, jedinica lokalne samouprave svojim aktom propisuje i bliže uslove za izdavanje odobrenja za postavljanje određenog oglasnog sredstva.

Ukoliko je sredstvo postavljeno na ostalim površinama ili na privatni posed tako da vrši uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, u slučaju kada organ jedinice lokalna samouprave daje odobrenje za postavljanje sredstva oglašavanja, korisniku te površine se utvrđuje naknada za korišćenje javnih površina u skladu sa posebnom odlukom skupštine jedinice lokalna samouprave kojom je uređeno plaćanje naknade.

Znači, da bi se utvrdila naknada za korišćenje privatnih poseda za psotavljanje sredstava za oglašavanje, pre svega odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave o oglašavanju treba utvrditi uslove za postavljanje sredstava za oglašavanje na ovim površinama, a zatim i odlukom o naknadama za korišćenje javnih površina urediti plaćanje naknade za ova oglasna sredstva.

U nastavku su mišljenja Ministarstva fnansija na ovu temu:

  1. Bilten 3-5/20 (broj 5), mišljenje broj 430-00-00100/2020-04 od 11.5.2020. godine,
  2. Bilten 11/11 (broj 4), mišljenje broj 430-00-00488/2019-04 od 7.11.2019. godine,
  3. Bilten 9/19 (broj 5), mišljenje broj 011-00-00605/2019-04 od 2.8.2019. godine.