Odgovor:

Porez na imovinu fizičkih lica utvrđuje se za kalendarsku godinu donošenjem rešenja o utvrđivanju obaveze. Rešenjem, kao upravnim aktom, odlučuje se o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke (čl.136. ZUP) za svaku godinu pojedinačno. U uputstvu o pravnom sredstvu (kao sastavnim delom donetog rešenja stranka se obaveštava da li protiv rešenja može da se izjavi žalba ili pokrene upravni spor (čl.141. stav 5) ZUP). Dakle, žalba se podnosi protiv svakog pojedinačnog rešenja i ne može se izjaviti jedna žalba za pet donetih rešenja.
Kada prvostepeni organ primi žalbu dužan je da ispita da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica. Prvostepeni organ je dužan da zaključkom odbaci nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu.
Ako je prvostepeni organ utvrdio da je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od strane ovlašćenog lica treba da ispita da li je žalba opravdana. Ako bi prvostepeni organ našao da je žalba opravdana,prvostepeni organ može stvar rešiti drugačije i novim rešenjem zameniti rešenje koje se žalbom pobija. Protiv novog rešenja stranka ima pravo žalbe. Dakle, prvostepeni organ će usvojiti žalbu i izmeniti doneto rešenje koje će u svemu zameniti rešenje koje se žalbom pobija (čl.144. stav 3) ZPPPA). Prema navedenom ukoliko se žalba rešava kod prvostepenog organa novim rešenjem mora se rešiti o svim žalbenim navodima (ne delimično), u suprotnom žalba se prosleđuje drugostepenom organu u roku od 15 dana od prijema žalbe, pri čemu se uz žalbu prilažu spisi predmeta sa zapisnikom o učešću starnke u postupku i odgovor prvostepenog organa na žalbu (čl.166. ZUP).