Odgovor:

Članom 33. b) Zakona o porezima na imovinu uredjeno je postupanje javnih beležnika na osnovu isprava koje su sastavili, overili ili potvrdili  a u smislu utvrdjivanja poreza na imovinu.Kad obveznik koji ne vodi poslovne knjige javnom beležniku nije dostavio izjašnjenje po svim tačkama iz stava 3. ovog člana, ili kad nije dostavio sve dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, odnosno za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje, odnosno na poreski kredit, koje nadležni organ jedinice lokalne samouprave ne može pribaviti razmenom podataka između državnih organa preko SMO, obveznik je dužan da te podatke, odnosno dokaze dostavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana, ili na zahtev tog organa u ostavljenom roku u poreskom postupku.

Pri tom, ako neki podatak obveznik nije naveo u izjašnjenju ili nije dao kao dokaz, a to ne učini ni u roku od 30 dana, LPA može utvrditi obavezu i bez toga, ako nema taj podatak.

Dalje,  bez dokaza ne mogu se menjati podaci koji se koriste za generisanje poreske prijave za utvrdjivanje poreza na imovinu, niti podnete poreske prijve od strabe javnih beležnika. Ukoliko beležnici nisu dostavili odredjene podatke a raspolažete njima iz ranije podnete poreske prijave prodavca, podaci se mogu koristiti (to su podaci iz naših službenih evidencija) ili ukoliko pribavite podatke iz evidencija drugih nadležnih organa. U suprotnom poreskom obvezniku se dostavlja poziv po čl.45. ZPPPA da dostavi podatke koji su od značaja za utvrdjivanje poreske obaveze. 

Na osnovu dostavljenih podataka od beležnika o ostvarenom prometu, čitanjem ugovora i generisanjem poreske prijave za kupca, istovremeno se unose podaci o razduženju prodavca, (datum “do”). Imajući u vidu da je prijava za prodavca u statusu “obračunata” važno je dakle uneti datum “do” i ona ostaje u tom statusu do kraja godine , kada sve obračunate prijave dobijaju status ”ispravna”, a prijave sa datumom “do” za sledeću godinu za obračun poreza  dobijaju status “neaktivna”.