Odgovor:

Izvršnost rešenja u upravnom postupku uređeno je članom 190. Zakona o opštem upravnom postupku na sledeći način:

“ (1) Rešenje koje je doneto u upravnom postupku izvršava se kad postane izvršno.

(2) Rešenje prvostepenog organa postaje izvršno:

     1) istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena;

     2) obaveštavanjem stranke, ako žalba nije dozvoljena;

     3) obaveštavanjem stranke, ako žalba ne odlaže izvršenje rešenja;

     4) kad se sve stranke odreknu prava na žalbu;

     5) obaveštavanjem stranke o rešenju, kojim se žalba odbacuje ili odbija.

(3) Rešenje drugostepenog organa postaje izvršno kad stranka bude obaveštena o njemu.

(4) Ako je u izvršnom rešenju određeno da stranka može preduzeti radnju koja se izvršava u određenom roku, rešenje se izvršava kada rok istekne. Ako u izvršnom rešenju nije određen rok, rešenje se izvršava kada istekne 15 dana od kada je postalo izvršno.

(5) Izvršenje može da se sprovede i na osnovu poravnanja, ali samo protiv lica koje je zaključilo poravnanje.”

Prema navedenom rešenje o utvrdjivanju obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda postaje izvršno: obaveštavanjem stranke (dostavljnjem), jer žalba ne zadržava izvršenje rešenja i izvršava se u roku od 15 dana od dana kada je postalo izvršno.

Rešenje kao poreski upravni akt proizvodi pravno dejstvo od dana saznanja odnosno dana dostavljanja poreskom obvezniku. Oračunavanje kamate na obavezu utvrdjenu rešenjima za pet godina unazad vrši se od isteka roka za uplatu po dostavljenom rešenju. Dakle, kamata se obračunava od dana kada je poresku obavezu poreski obveznik bio dužan da plati. 

Osim rešenja o utvrdjivanju obaveze ne donose se posebnin akti za zaduženje kamate jer se samim knjiženjem donetih rešenja u IS LPA obračunava kamata ukoliko utvrdjena obaveza nije izmirena.