Odgovor:

Zahtev za preknjižavanje pogrešno ili više plaćenih poreskih obaveza može podneti poreski obveznik. Uplate koje su izvršene na ime preminulog lica nakon dana njegove smrti, nije moglo izvršiti preminulo lice – poreski obveznik, pa u tom slučaju zahtev za preknjižavanje može podneti lice koje je izvršilo uplate, ali je to učinilo na ime i PIB, odnosno JMBG drugog (preminulog) lica. Smatramo da u takvim slučajevima zaposleni u LPA od podnosioca zahteva (naslednika) treba da traže dokaz o izvršenoj uplati, s obzirom da su iste izvršene na ime drugog (preminulog) lica, a ne na ime podnosioca zahteva (naslednika). Ovo naročito imajući u vidu što kod nasleđivanja može postojati više naslednika, pa se mora nedvosmisleno utvrditi ko je izvršio uplate za koje se traži preknjižavanje.