Odgovor:

Saglasno odredbama čl. 74. stav 7. i 9. ZPPPA u rešenju/sporazumu o odlaganju plaćanja dugovanog poreza obavezno se unosi upozorenje poreskom obvezniku o posledicama ako se odloženi dug ne plaća u rokovima iz rešenja/sporazuma, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze.

Poreskopravne posledice su sledeće:

– po službenoj dužnosti se poništava sporazum, odnosno ukida rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza;

pristupa se naplati dospelog a neplaćenog dugovanog poreza (vodeći računa o efikasnosti naplate) i to:

1) iz datog sredstava obezbeđenja ili

2) u postupku prinudne naplate;

Ako se dospeli, a neplaćeni dug, u slučaju poništavanja sporazuma naplaćuje iz sredstva obezbeđenja, u daljem postupku se ne donosi posebno rešenje o određivanju prinudne naplate (član 74. stav 8. ZPPPA), već se samo obaveštava  poreski obveznik da će se pristupiti prinudnoj naplati iz datog sredstva obezbeđenja naplate u skladu sa zakonom. U ovom slučaju poreskom obvezniku se ne dostavlja opomena za plaćanje preostalog dugovanog poreza, već samo obaveštenje o daljem toku postupka u kome se poreski obveznik ponovo poziva da izvrši uplatu dugovanog poreza. Na primer: nakon dostavljanja obaveštenja poreskom obvezniku koji je izgubio pravo na reprogram, ako je kao sredstvo obezbedjenja upisano založno pravo na nepokretnostima ili pokretnim stvarima postupak prinudne naplate započinje se donošenjem zaključka o odredjivanju prodaje nepokretnosti/pokretnih stavari putem usmenog javnog nadmetanja a zatim oglas o prodaji i dalje se postupak sprovodi prema odredma ZPPPA koje uredjuju postupak „UNOVČAVANJA“ (čl.92.-čl.112. ZPPPA).  Dakle, ne donosi se rešenje o prinudnoj naplati.

Ukoliko se radi o dugovanom porezu koji je odložen bez sredstva obezbeđenja plaćanja, a poreski obveznik se ne pridržava rokova iz rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, ukida se rešenje o odlaganju plaćanja i dospeli a neplaćeni dugovani porez će se naplatiti u postupku prinudne naplate. Prema navedenom, a uzimajući u obzir da nema datog sredstva obezbedjenja naplate, LPA započinje redovan postupak prinudne naplate iz bilo kog predmeta prinudne naplate iz čl.84. ZPPPA. Dakle, donosi se rešenje o prinudnoj naplati.

Kada se obveznik ne pridržava rokova za plaćanje rate po dospeću u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate, donosi se rešenje o ukidanju rešenja kojim je odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate.

Dugovani porez za predmetnog obveznika naplaćuje se u postupku prinudne naplate a postupak počinje izdavanjem opomene kao što je i uobičajeno u tom postupku.

Rešenje o prinudnoj naplati iz zarade i penizije donosi se  iz sistema jer postoji aplikativo rešenje.

Nije predvidjeno da se može u obrazloženju rešenje o prinudnoj naplati iz zarade i penizije dodavati bilo kakav tekst iz razloga što je u pitanju redovan postupak prinudne naplate iz zarade i penzije.

To što je poreski obveznik izgubio pravo na reprogram (o čemu ste odlučili donošenjem rešenja o ukidanju prava na reprogram u kome ste obrazložili konkretnu poreskopravnu situaciju), nije od uticaja ni na naloge u dispozitivu rešenja ni za obrazloženje rešenja o prinudnoj naplati.

Ukoliko smatrate da konkretna poreskopravna situacija zahteva i posebno obrazloženje, rešenje o prinudnoj naplati možete doneti i ručno.