Odgovor:

U vezi odredbe člana 140. Zakona o planiranju i izgradnji, kojom je propisano da: “Posle isteka roka iz stava 4. ovog člana, investitor plaća na račun Poreske uprave naknadu u visini poreza na imovinu, koji bi se plaćao u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na imovinu za ceo objekat, da je isti izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, sve dok se za tu lokaciju ne izda nova građevinska dozvola.” obaveštavamo vas da se ista nikada nije primenjivala niti se može primeniti jer je neprecizna i nepotpuna: ne zna se koja naknada se plaća, na koji uplatni račun (račun Poreske uprave za uplatu javnih prihode mora biti uređen Pravilnikom o uplatnim računima javnih prihoda), niti kojoj Poreskoj upravi se plaća (republičkoj Poreskoj uprave ili LPA).

Prema našim saznanjima ta odredba je davno uneta u zakon (pre više od 15 godina), pri čemu nikada nije primenjena,  ali nikada iz zakona nije izbačena iako se ne primenjuje.

U tom smislu smatramo da nema osnova da se utvrdi bilo kakva naknada po ovom osnovu, niti od strane odeljenja koje izdaje građevinsku dozvolu niti od strane LPA. Tome ide u prilog i činjenica da je u Zakonu navedeno da se neka naknada plaća Poreskoj upravi, a nije navedeno da se plaća nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, niti poreskom organu (što bi moglo da ostavi prostor za šire tumačenje). To znači da se ne može proizvoljno termin Poreska uprava prevesti u LPA niti neki drugi organ.