Odgovor:

Smrću poreskog obveznika prestaje njegova poreska obaveza. Poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica uređena je odredbama člana 22. ZPPPA.

Svi postupci u odnosu na preminulo fizičko lice se obustavljaju danom smrti (član 45. Zakona o opštem upravnom postupku). Ako ste donosili bilo koja akta u poreskom postupku nakon smtri poreskog obveznika, na njegov JMBG, doneli ste ih neosnovano i potrebno je da ih stornirate u poreskom računovodstvu.

Ako nije raspravljena zaostavština, od dana smrti, obveznik poreza na imovinu na prava na nepokretnosti preminulog obveznika je držalac nepokretnosti.

Ukoliko je raspravljena zaostavština pokojnika, naslednici u okviru vrednosti nasleđene imovine preuzimaju i dug sa stanjem na dan smrti poreskog oveznika.

Storno neosnovanih zaduženja na umrlo lice, koje je preminulo treba izvršiti ne po zahtevu njegovog naslednika, već po službenoj dužnosti jer taj obveznik ne postoji od dana smrti i danom smrti on je prestao da bude poreski obveznik.

Pored toga za dug preminulog lica, po osnovu  obaveza koje se odnose na period do dana smrti (ako taj dug postoji), utvrdjuje se I zastarelost, apslutna po službenoj dužnosti a relativna po zahtevu naslenika.

Prenos salda duga sa umrlog lica na naslednika vrši se za dugove za koje nije nastupila apsolutna zastarelost (po službenoj dužnosti), a ako se naslednik pozove na relativnu zastarelost onda se i taj dug ne mora prenositi (utvrdi se prestanak na ime umrlog lica) ili se izvrši prenos pa se utvrdi prestanak na ime naslednika.

Član 114đ ZPPPA propisuje da se u vreme zastarelosti računa i vreme koje je proteklo u korist prethodnika poreskog obveznika i drugog poreskog dužnika.

Član 114ž ZPPPA propisuje da pravo na naplatu uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo naplatiti, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano. LPA, po isteku tog roka, po službenoj dužnosti, donosi rešenje o prestanku poreske obaveze zbog zastarelosti.

Član 22. ZPPPA propisuje da poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Dakle, kod utrđivanja zastarelosti voditi računa o vremenu koje je proteklo u korist prethodnika (preminulog lica).

Prema navedenom lice koje nije oglašeno za naslednika u ostavinskom postupku ne može preduzmati nikakve radnje, odnosno svi podnesci bi se smatrali da su podneti od strane neovlašćenog lica.