Odgovor:

Zahtev za preknjižavanje pogrešno ili više plaćenih poreskih obaveza može podneti poreski obveznik. Uplate koje su izvršene na ime preminulog lica nakon dana njegove smrti, nije moglo izvršiti preminulo lice- poreski obveznik, pa u tom slučaju zahtev za povraćaj može podneti lice koje je izvršilo uplate, ali je to učinilo na ime i PIB, odnosno JMBG drugog (preminulog) lica. Smatramo da u takvim slučajevima zaposleni u LPA od podnosioca zahteva (naslednika) treba da traže dokaz o izvršenoj uplati, s obzirom da su iste izvršene na ime drugog (preminulog) lica, a ne na ime podnosioca zahteva (naslednika). Ovo naročito imajući u vidu što kod nasleđivanja može postojati više naslednika, pa se mora nedvosmisleno utvrditi ko je izvršio uplate za koje se traži povraćaj. 

U konkretnom slučaju, imajući u vidu da je poreski opbveznik preminuo 2003. godine i da je od tada prošlo više od 10 godina što je rok za apsolutnu zastarelost po ZPPPA, poštujući odredbe člana 163a ZPPPA imate uslove da obaveza koja je evidentirana na kartici preminulog lica sa danom smrti, bude preneta u vanbilansnu evidenciju. Obveznik koji ima državinu (kao oporezivo parvo) na predmetnim nepokretnostima ne može se zadužiti od dana smrti preminulog lica, ali može u roku za zastarelost za utvrđivanje obaveze (dakle 5 godina unazad). Takođe nije od uticaja na drugačije odlučivanje ni reprogram koji je bio 2012. i 2013. godine s obzirom da je poreski obveznik tada već preminuo i svi postupci za preminulo lice se obustavljaju sa danom smrti.