Odgovor:

Zamena sredstva obezbedjenja naplate u postupku odloženog plaćanja dugovanog poreza uređena je članom 74. stav 14. i 15. ZPPPA.

Izuzetno, na zahtev poreskog obveznika može se izvršiti zamena sredstva obezbedjenja naplate ako je novo sredstvo obezbedjenja iste vrste i veće vrednosti od postojećeg sredstva obezbedjenja I ako ispunjava uslove propisane ZPPPA. U tom slučaju, nakon pribavljanja dokaza da je obezbedio novo sredstvo obezbedjenja , u visini dugovanog poreza koji je predmet odlaganja, u propisanom postupku dozvoljava brisanje postojećeg sredstva obezbedjenja iz propisanog registra, odnosno vraća poreskom obvezniku dato sredstvo obezbedjenja.

To praktično znači da se novo sredstvo obezbedjenja naplate mora upisati u propisani registar za iznos dugovanog poreza koji je predmet odlaganja.

U postupku se dalje sačinjava aneks sporazuma ili se donosi rešenje kojim se odobrava novo sredstvo obezbedjenja I može se izvršiti brisanje postojećeg sredstva obezbedjenja.

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, članom 73. stav 3. propisano je da o odlaganju plaćanja dugovanog poreza za izvorne javne prihode  odlučuje gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ovim zakonom.

Ako prenosa ovlašćenja nema, onda sva akta o odlaganju plaćanja dugovanog poreza potpisuje gradonačelnik, odnosno predsednik opštine.

Dakle, što se tiče potpisivanja poreskih akata u postupku odlučivanja o zameni sredstva obezbeđenja naplate nije ništa menjano, aneks sporazuma ili rešenje potpisaće se u skladu sa čl. 73. stav 3. ZPPPA.