Odgovor:

Uzimajući u obzir navode iz pitanja a pre svega činjenicu da je dug mirovao dve godine (2013. i 2014. god.), kao i odredbe člana 12. Zakona o uslovnom otipisu kamate i mirovanju poreskog duga, da u  periodu od 1. novembra 2012. godine do kraja perioda mirovanja glavnog poreskog duga, prekida se zastarelost prava na naplatu poreskog duga, a period za koji je utvrđeno mirovanje poreskog duga ne uračunava se u rok zastarelosti, početak roka za zastarelost jeste 01.01.2015. godine.

Za period mirovanja glavnog poreskog duga produžava se rok apsolutne zastarelosti tog duga.