Odgovor

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, kao i Uredbom nije propisano da određene kategorije pravnih lica ne plaćaju eko naknadu.

Pojedini od njih ne plaćaju zato što nemaju sve elemente za utvrđivanje eko naknade:

    • da ima pretežnu šifru delatnosti registrovanu u APR ili delatnost od koje ostvaruju najviše prihoda
    • da se njegova pretežna delatnost nalazi pobrojana u Prilogu Uredbe
    • da pravno lice vodi poslovne knjige po Zakonu o računovodstvu po kom se razvrstava u skladu sa ovim zakonom na mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice
    • da ima prihod ostvaren u prethodnoj godini, jer je uslov iz zakona da naknada ne može biti veća od 0,4% tog prihoda (novoosnovani nemaju prihode iz prethodne godine). Ako obveznik ima prihode iz prethodne godine nula dinara onda taj iznos unosi u prijavu i utvrđuje se naknada u iznosu od nula dinara. 

Ukoliko su u pitanju državne škole, one su korisnici budžeta RS, odnosno indirektni budžetski korisnici.

Indirektni budžetski korisnici spadaju u grupu korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora RS i prema članu 4. Zakona o računovodstvu na njih se ne primenjuje taj zakon, pa se ni ne razvrstavaju u skladu sa tim zakonom. Zbog toga one ne mogu da budu obveznici naknade, jer nemaju mogućnost da se razvrstaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, a što je jedan od kriterijuma za utvrđivanje visine naknade.

Na sajtu Uprave za trezor se objavljuju spiskovi korisnika javnih sredstava, pri čemu treba voditi računa da se taj spisak sastoji iz dva dela: oni koji su uključeni u konsolidovani račun trezora i koji se finansiraju isključivo iz budžeta RS (ne razvrstavaju se po Zakonu o računovodstvu) i oni koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora (oznaka KJS 7), koji se finaniraju delom iz budžeta RS, a delom samostalno, pa se razvrstavaju po Zakonu o računovodstvu.