Da li dug pokojnog lica pripisujemo na naslednika ili naplatu duga koji je ostao iza pokojnog lica naslednik ispunjava na neki drugi način? Na koji član i zakon se pozivamo?

Odgovor: 

Članom 22 stav 1 ZPPPA propisano je da poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Član 12 istog zakona propisuje da poreski obveznik je poreski dužnik koji je obavezan da plati porez, odnosno sporedno poresko davanje.

Po našem mišljenju poresku obavezu, odnosno dugovani porez preminulog lica treba preneti na naslednika pozivajući se pre svega na član 22 ZPPPA.