Odgovor:

Dete koje je nasledilo nepokretnost može biti obveznik poreza na imovinu, a na njegovo ime se prenose i dugovi preminulog licau visini i srazmeri nasleđene imovine, ako takvi dugovi postoje.

O tome govori i Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena 4/15, pod tačkom 7, odnosno br. 011-00-00073/2015- 04 od 14.4.2015. godine.