Odgovor:

PRILOG Mišljenje Ministarstva finansija broj 7 iz Biltena 4/15 

Dete koje je nasledilo nepokretnost može biti obveznik poreza na imovinu, a na njegovo ime se prenose i dugovi preminulog licau visini i srazmeri nasleđene imovine, ako takvi dugovi postoje.

U prilogu je Mišljenje Ministarstva finansija broj 7 iz Biltena 4/15.