Pitanja i odgovori

Poreski obveznik je podneo zahtev za poresku kontrolu jer mu se oporezuju ekonomski objekti koji služe za poljoprivrednu proizvodnju. Zakonom o porezima na imovinu je propisano da se porez na imovinu ne plaća na objekte obveznika koji ne vodi poslovne knjige, odnosno obveznika koji vodi poslovne knjige kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Obveznik se poljoprivrednom bavi isključivo za svoje potrebe, to mu nije pretežna delatnost. Da li takve zahteve treba usvojiti?

Odgovor »

Poreski obveznik je Odseku lokalne poreske administracije uputio obaveštenje gde navodi da je 2016. godine poklonio kuću svom sinu, koji ima podnetu poresku prijavu, a poreskom obvezniku – poklonodavcu, nastavljaju da se utvrđuju obaveze na ime poreza na imovinu za poklonjenu imovinu sve do 31.12.2020. godine. Podnosilac zahteva (poklonodavac) kasnije 2018. godine ulazi u reprogram duga, potpisuje zapisnik o usaglašenom stanju duga i u toku 2019. godine namiruje taj dug. Šta raditi u toj situaciji?

Odgovor »

Javno preduzeće “XXX” ima registrovanu šifru delatnosti 5221 – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju. Da li je oslobođeno plaćanja poreza u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 11. Zakona o porezima na imovinu kao i članom 2. stav 3. tačka 5. Zakona o komunalnim delatnostima? Ovo preduzeće prijavilo je sledeće: peroni sa nadstrešnicama, zgrada biletare, restoran sa sanitarni čvorom, računarski centar, dolazni peron, takođe poseduju i kancelarijski deo gde se obavljaju poslovi administracije. Da li su preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti oslobođena plaćanja poreza za sve nepokretnosti koje poseduju, na primer restoran, kancelarije, ostave itd. koje nemaju direktne veze sa samom komunalnom delatnošću?

Odgovor »

Poreski obveznik poseduje parcelu od 2 hektara u gradskom području, koja je obuhvaćena planom generalne regulacije i razvrstana je kao građevinsko zemljište u katastru. Planskim dokumentom je predviđena namena park-šuma (izletnički deo, prostor za fizičku rekreaciju, trim staze, mini golf, sportska i dečija igrališta) pod obaveznom izradom urbanističkog projekta za park-šume. Parcelu je upisao u registar poljoprivrednog gazdinstava da je koristi u poljoprivredne svrhe, zasad deteline pozivajući se na Odluku o uslovima pod kojim se neizgrađeno zemljište razvrstava u poljoprivredno. Da li je on mogao u gradskom području upisati te parcele u poljoprivredno gazdinstvo? Na licu mesta utvrđeno je da je parcela zarasla u korov i travu. Ma koji način i koju vrstu zemljišta koristiti prilikom obračuna poreza na imovinu?

Odgovor »