Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Poreski obveznik je imao objekat (kuća za stanovanje – dve etaže) za koje postoji dozvola. Kasnije je dogradio treću etažu – potkrovlje koje je ozakonjeno kao stan. Nakon ozakonjenja potkrovlja u katastru su upisane sve tri etaže i to kao posebne jedinice – stanovi. Kod nas je bio zadužen kućom za stanovanje što na terenu i jeste. Poreski obveznik je u međuvremenu preminuo, a u naslednom rešenju takođe stoje stanovi koji su sada u katastru upisani na naslednika. Da li naslednika treba da dužimo kućom za stanovanje ili stanovima kako stoji u katastru?

Odgovor »

Za 2020. i 2021. god. poreskom obvezniku su obračunate prijave za građevinsko zemljište – namena poljoprivredno, po ceni m2 za poljoprivredno zemljište. Prilikom kontrole poreske prijave za 2022. god. poreski obveznik nije pružio nikakve dokaze da se na predmetnom zemljištu pored toga što je neizgrađeno gaji i neka biljka, odnosno sadni materijal, odnosno šuma, što je još jedan od uslova da se građevinsko zemljište može obračunati kao poljoprivredno (član 6a stav 4. ZPI). Imajući u vidu da takvi dokazi ne postoje ni za 2020. i 2021. god. a da su prijave za te godine obračunate kao ispravne, kakva je dalja procedura oko obračuna ispravnih iznosa poreza za navedene godine?

Odgovor »

Da li se prilikom obrade poreskih prijava uzima u obzir samo činjenicu da je nadstrešnica samostalan objekat u građevinskom smislu ili ona mora imati i suštinsku samostalnost odnosno da ne bude u službi glavnog objekta. Konkretno, da li nadstrešnica ispod koje se obavlja delatnost točenja goriva koja je u građevinskom smislu samostalni objekat ali po svojoj nameni nije, ispunjava uslov da bude prijavljena po osnovu poreza kao pomoćni objekat ili je i ona sastavni deo celokupnog poslovnog prostora?

Odgovor »

U slučajevima kada u Napomenama uz finansijski izveštaj poreski obveznik navodi da se nakon priznavanja kao sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja, a u Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama stoji da se za vrednovanje, postrojenja nekretnina i opreme nakon početnog priznavanja primenjuje model fer vrednosti, dakle suprotno od onoga što stoji u napomenama, šta je merodavno? Da li priznati poreskom obvezniku pravo da za poresku osnovicu koristi vrednost iz procene fer vrednosti?

Odgovor »

Poreskom obvezniku-FL je u prinudnoj naplati skinuto 2 miliona dinara zbog duga za poslovne objekte. Radi se o obvezniku koji nikada ne prima rešenja, opomene i sl. Ove godine rešenje za IFL mu je uručeno preko e-sandučeta. Stigao nam je zahtev (rok za žalbu je istekao) u kome traži ponavljanje postupka za 2022. godinu zbog neslaganja u kvadraturi jednog objekta i prilaže nalaz veštaka, koga je angažovao jer se kvadrature iz katastra po njemu ne slažu sa kvadraturama na terenu. Da li treba raditi ponavljanje postupka, izlaziti na teren?

Odgovor »