Pitanja i odgovori

Imamo pitanje na temu oslobođenja po čl. 12 ranije stav 6 sada stav 7 Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001…144/2020): „Porez na imovinu na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, koje od nastanka poreske obaveze iskazuje u svojim poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji, koje se ne koriste, ne plaća se za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala, kao ni za godinu koja sledi toj godini.“ Obveznik fizičko lice podneo je žalbu na rešenje kojim mu je utvrđen porez na imovinu za 2021. godinu koju je stekao 30.09.2020. godine (dan overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti), jer je prema njegovim navodima istu otuđio prenosom na tri različita pravna lica. Sva tri pravna lica su podnela PPI-1 i navela kao osnov oslobođenja član 12 stav 6. Da li je moguće ostvariti pravo na oslobođenje po ovom osnovu imajući u vidu važeća mišljenja Ministarstva finansija i sledeću situaciju: obveznik koji je naveo da je otuđio predmetne nepokretnosti osnovao je jedno od tri pravna lica (osnovano 30.09.2020. godine) i doneo je 07.10.2020. godine Odluku o povećanju osnovnog kapitala društva, čime je izvršio unošenje nenvčanog uloga – veći deo nepokeretnosti (ista je objavljena na sajtu APR). Navedeno pravno lice je uz PPI-1 koju je podneo 22.10.2020. godine, kao dokaz za oslobođenje priložio nepotpisanu Odluku od 07.10.2020. godine, kojom se određuje namena navedenih parcela za dalju prodaju.

Odgovor »

Za obveznika je prošle godine pokrenut stečaj. Obveznik se dužio porezom na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige. Podneo je PPI1 za 2020. i 2021. godinu i 3 izmenjene poreske prijave (pod datumima kada je imovina prodavana). PIB nije menjan u toku prelaska u stečaj. Trenutno postoji dug koji je delom iz prethodnog perioda, a delom iz perioda 2020. i 2021. godine. Opština iz prodaje treba da namiri svoja dugovanja. Nije sva imovina ni prodata i dalje se duže za još jedan objekat. Stečajni upravnik sada traži da se odvoje dugovanja do i od ulaska u stečaj po osnovu poreza kako bi izmirio samo taj deo duga. Obveznik nije prebačen u vanbilansnu, jer su rađena zaduženja. Dospeva još jedan kvartal u ovoj godini 15.11. Kako sada postupati sa ovim obveznikom što se knjiženja tiče?

Odgovor »

Poreski obveznik je kod notara zaključio ugovor o kuporodaji. Posle par dana uputio je zahtev LPA da komisija izađe na lice mesta i utvrdi činjenično stanje, jer kako on tvrdi objekti koji su navedeni u ugovoru su odavno srušeni, samo nije izvršeno njihovo brisanje u Katastru. LPA ga još nije zadužila za sporne objekte, pa nas interesuje kako postupiti u datom slučaju i kako odgovoriti na isti zahtev, ako se uzme činjenica da za sporne objekte nije ni oporezovan, vec samo za kuću koju poseduje iz ranijih godina. Kada komisija izađe na lice mesta i utvrdi činjenično stanje, ako objekti stvarno ne postoje može li se na zahtev odgovoriti u formi obaveštenja? Poreski obveznik nije uplatio taksu na zahtev.

Odgovor »

Ukoliko nismo imali prometa u odgovarajućoj zoni, kao ni u graničnim zonama (npr. za stanove), da li da se rukovodimo  Zakonom o porezima na imovinu: članom 6. stav 13. ili članom 7a. stav 2. Da li bi, ukoliko nema prometa u zoni i u graničnim zonama, trebalo da se odrede iste prosečne cene u odnosu na tekuću godinu (prva, druga i treća zona imale bi različite cene) ili da se shodno članu 7a stav 2 odredi osnovica iz najopremljenije zone za prvu, drugu i treću zonu (onda bi sve tri zone imale istu osnovicu)?

Odgovor »

Poreski obveznik je preminuo 2018. godine. Sud je doneo ostavinsko rešenje po kojem su naslednici supruga, sin i ćerka, svi po 1/3 udela. Uložena je žalba i poništeno je ovo ostavinsko rešenje. Pokrenuta je parnica na kojoj su pozvani supruga i sin da bi se u parničnom postupku raspravila zaostavština. Sve do 2020. godine parnični postupak nije završen, a supruga je preminula te godine. Nakon njene smrti sud je doneo rešenje na zaostavštini i za naslednike su utvrđeni sin i ćerka. Ponovo je uložena žalba od strane sina i pokrenut je parnični postupak. U 2021. godini je doneto rešenje o poravnanju i kao zakonski naslednici pokojnika su utvrđeni sin i snaja sa po ½ na stambenim objektima, a ćerka sa 1/1 na zemljištu. Rešenje je pravosnažno. Naslednici sin i snaja su nam doneli dokumentaciju kako bismo ih zadužili kao nove obveznike. Prema podacima iz knjigovodstva, pokojnik od 2018. godine do 2021. godine ima poreski dug. Kojim naslednicima utvrditit poreski dug? Da li se posmatra  2018. godina kada je bilo tri naslednika i kada je ostavinsko rešenje poništeno? Ili rešenje o poravnanju koje je doneto 2021. godine kojim su određeni naslednici iza pokojnika?

Odgovor »

U koju grupu nepokretnosti da svrstamo ribnjak (vodi se u katastru kao zemljište pod zgradom i drugim objekatima – ribnjak) koji je kupilo fizičko lice? Da li je bitno da znamo da li je on u funkciji? Ako nije u funkciji da ga oporezujemo kao poljoprivredno zemljište ili ako je u funkciji, da ga evidentiramo kao garaže i pomoćni objekat uz poresko oslobođenje da je objekat koji je namenjen i koristi se za poljoprivrednu proizvodnju? Šta u tom slučaju da radimo sa poreskom osnovicom i da li da je umanjujemo za amortizaciju?

Odgovor »