Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Poreski obveznik poreza na imovinu lica koji ne vode poslovne knjige, podneo je izmenjenu poresku prijavu za četiri poslovna prostora koja poseduje i umesto poslovnog prostora prijavljuje ih kao stambeni prostor. Postupajući poreski inspektor po podnetim izmenjenim poreskim prijavama uvidom u list nepokretnosti u RGZ-u, konstatuje da se navedeni poslovni prostor i dalje vodi kao poslovni prostor. Da li možemo da prihvatimo izmenjenu poresku prijavu po pitanju fakticiteta, gde možemo terenskom kontrolom utvrditi da je došlo do promene namene ili nam je merilo ono što piše u listu nepokretnosti RGZ i da u tom slučaju uputimo poreskog obveznika da je prvo potrebno da promeni namenu objekta u RGZ?

Odgovor »

Prijava na umrlo lice je zatvorena 2015. godine, dug je izmiren i u 2016. godini nema zaduženja, ali postoje uplate sve do 31.12.2022. godine koje stvaraju preplatu na istoj. Naslednik u 2022. godini podnosi prijavu na porez na imovinu, zadužuje se od strane organa PGR rešenjima od 2017. godine. Zahtevom traži preknjiženje peplate sa umrlog lica. Da li treba prihvatiti i uplate iz 2016. godine i da li se zastarelost posmatra u odnosu na dan uplate ili se posmatra u odnosu na sticanje prava na povracaj, odnosno preknjižavanje?

Odgovor »