Pitanja i odgovori

Imamo pitanje na temu oslobođenja po čl. 12 ranije stav 6 sada stav 7 Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001…144/2020): „Porez na imovinu na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, koje od nastanka poreske obaveze iskazuje u svojim poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji, koje se ne koriste, ne plaća se za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala, kao ni za godinu koja sledi toj godini.“ Obveznik fizičko lice podneo je žalbu na rešenje kojim mu je utvrđen porez na imovinu za 2021. godinu koju je stekao 30.09.2020. godine (dan overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti), jer je prema njegovim navodima istu otuđio prenosom na tri različita pravna lica. Sva tri pravna lica su podnela PPI-1 i navela kao osnov oslobođenja član 12 stav 6. Da li je moguće ostvariti pravo na oslobođenje po ovom osnovu imajući u vidu važeća mišljenja Ministarstva finansija i sledeću situaciju: obveznik koji je naveo da je otuđio predmetne nepokretnosti osnovao je jedno od tri pravna lica (osnovano 30.09.2020. godine) i doneo je 07.10.2020. godine Odluku o povećanju osnovnog kapitala društva, čime je izvršio unošenje nenvčanog uloga – veći deo nepokeretnosti (ista je objavljena na sajtu APR). Navedeno pravno lice je uz PPI-1 koju je podneo 22.10.2020. godine, kao dokaz za oslobođenje priložio nepotpisanu Odluku od 07.10.2020. godine, kojom se određuje namena navedenih parcela za dalju prodaju.

Odgovor »

Za obveznika je prošle godine pokrenut stečaj. Obveznik se dužio porezom na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige. Podneo je PPI1 za 2020. i 2021. godinu i 3 izmenjene poreske prijave (pod datumima kada je imovina prodavana). PIB nije menjan u toku prelaska u stečaj. Trenutno postoji dug koji je delom iz prethodnog perioda, a delom iz perioda 2020. i 2021. godine. Opština iz prodaje treba da namiri svoja dugovanja. Nije sva imovina ni prodata i dalje se duže za još jedan objekat. Stečajni upravnik sada traži da se odvoje dugovanja do i od ulaska u stečaj po osnovu poreza kako bi izmirio samo taj deo duga. Obveznik nije prebačen u vanbilansnu, jer su rađena zaduženja. Dospeva još jedan kvartal u ovoj godini 15.11. Kako sada postupati sa ovim obveznikom što se knjiženja tiče?

Odgovor »

Javno preduzeće “XXX” ima registrovanu šifru delatnosti 5221 – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju. Da li je oslobođeno plaćanja poreza u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 11. Zakona o porezima na imovinu kao i članom 2. stav 3. tačka 5. Zakona o komunalnim delatnostima? Ovo preduzeće prijavilo je sledeće: peroni sa nadstrešnicama, zgrada biletare, restoran sa sanitarni čvorom, računarski centar, dolazni peron, takođe poseduju i kancelarijski deo gde se obavljaju poslovi administracije. Da li su preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti oslobođena plaćanja poreza za sve nepokretnosti koje poseduju, na primer restoran, kancelarije, ostave itd. koje nemaju direktne veze sa samom komunalnom delatnošću?

Odgovor »