Pitanja i odgovori

Da li se prilikom obrade poreskih prijava uzima u obzir samo činjenicu da je nadstrešnica samostalan objekat u građevinskom smislu ili ona mora imati i suštinsku samostalnost odnosno da ne bude u službi glavnog objekta. Konkretno, da li nadstrešnica ispod koje se obavlja delatnost točenja goriva koja je u građevinskom smislu samostalni objekat ali po svojoj nameni nije, ispunjava uslov da bude prijavljena po osnovu poreza kao pomoćni objekat ili je i ona sastavni deo celokupnog poslovnog prostora?

Odgovor »

U slučajevima kada u Napomenama uz finansijski izveštaj poreski obveznik navodi da se nakon priznavanja kao sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja, a u Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama stoji da se za vrednovanje, postrojenja nekretnina i opreme nakon početnog priznavanja primenjuje model fer vrednosti, dakle suprotno od onoga što stoji u napomenama, šta je merodavno? Da li priznati poreskom obvezniku pravo da za poresku osnovicu koristi vrednost iz procene fer vrednosti?

Odgovor »

Poreski obveznik je kupio pravno lice iz stečajnog postupka prošle godine i prijavu poreza na imovinu je podneo na osnovu zatečenih podataka, tj. po prosečnoj ceni jer se nije obavljala delatsnost u objektima. U ovoj godini kažu da je jedan deo počeo sa proizvodnjom i da će koristiti knjigovodstevnu vrednost, koju su proizvoljno odredili. Da li se ta vrednost uopšte može uzimati u razmatranje, jer su vrednosti obezvređene, a pored toga nisu ni izdate od strane ovlašćenog lica.

Odgovor »