Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Poreski obveznik ima u vlasništvu parcele i objekte za uzgoj koka nosilja, objekat za proizvodnju jaja, objekat za skladištenje jaja, objekat za skladištenje đubreta (od kokošaka) i prateće objekte. Objekti su investiciono-tehničkom dokumentacijom namenjeni i faktički se koriste u te svrhe i u RGZ-u se vode kao ostale zgrade. Obveznik ima registrovanu šifru delatnosti 4719-ostala trgovina na malo, ali ima registrovan ogranak, gde su mu objekti sa šifrom delatnosti 0147 uzgoj živine (APR). Obveznik se bavi uzgojem kokošaka, proizvodnjom jaja i prodajom istih od čega ostvaruje prihod. Obveznik u sistemu LPA ima šifru delatnosti 4719. Da li ima pravo na oslobođenje po članu 12. stav 1 tačka 10?

Odgovor »

Poreski obveznik poreza na imovinu lica koji ne vode poslovne knjige, podneo je izmenjenu poresku prijavu za četiri poslovna prostora koja poseduje i umesto poslovnog prostora prijavljuje ih kao stambeni prostor. Postupajući poreski inspektor po podnetim izmenjenim poreskim prijavama uvidom u list nepokretnosti u RGZ-u, konstatuje da se navedeni poslovni prostor i dalje vodi kao poslovni prostor. Da li možemo da prihvatimo izmenjenu poresku prijavu po pitanju fakticiteta, gde možemo terenskom kontrolom utvrditi da je došlo do promene namene ili nam je merilo ono što piše u listu nepokretnosti RGZ i da u tom slučaju uputimo poreskog obveznika da je prvo potrebno da promeni namenu objekta u RGZ?

Odgovor »