Pitanja i odgovori

Poreski obveznik je imao objekat (kuća za stanovanje – dve etaže) za koje postoji dozvola. Kasnije je dogradio treću etažu – potkrovlje koje je ozakonjeno kao stan. Nakon ozakonjenja potkrovlja u katastru su upisane sve tri etaže i to kao posebne jedinice – stanovi. Kod nas je bio zadužen kućom za stanovanje što na terenu i jeste. Poreski obveznik je u međuvremenu preminuo, a u naslednom rešenju takođe stoje stanovi koji su sada u katastru upisani na naslednika. Da li naslednika treba da dužimo kućom za stanovanje ili stanovima kako stoji u katastru?

Odgovor »

Poreskom obvezniku-FL je u prinudnoj naplati skinuto 2 miliona dinara zbog duga za poslovne objekte. Radi se o obvezniku koji nikada ne prima rešenja, opomene i sl. Ove godine rešenje za IFL mu je uručeno preko e-sandučeta. Stigao nam je zahtev (rok za žalbu je istekao) u kome traži ponavljanje postupka za 2022. godinu zbog neslaganja u kvadraturi jednog objekta i prilaže nalaz veštaka, koga je angažovao jer se kvadrature iz katastra po njemu ne slažu sa kvadraturama na terenu. Da li treba raditi ponavljanje postupka, izlaziti na teren?

Odgovor »