Pitanja i odgovori

Imamo pitanje u vezi stambenih jedinica koje nisu upisane u katastar, a fizički se nalaze u potkrovlju stambenih zgrada (stavljene su u funkciju, a da prethodno nisu pribavljene neophodne dozvole). Šta raditi kada kupac i investitor zaključe ugovor o kupoprodaji u kome se kao predmet kupoprodaje navodi samo stan za koji postoji i građevinska i upotrebna dozvola, a kupac faktički kupuje i “tavanski prostor” u potkrovlju (bez ugovora o kupoprodaji) i praktično integriše dva stana u jedan? Preko aplikacije mi kao služba dobijamo poresku prijavu u kojoj se iskazuje samo površina “legalnog” stana i pri tome ne znamo kolika je površina dela u potkrovlju. Kakve korake u tom smislu predlažete kako bi se prijavio i deo u potkrovlju?

Odgovor »

Poreski obveznik je kod notara zaključio ugovor o kuporodaji. Posle par dana uputio je zahtev LPA da komisija izađe na lice mesta i utvrdi činjenično stanje, jer kako on tvrdi objekti koji su navedeni u ugovoru su odavno srušeni, samo nije izvršeno njihovo brisanje u Katastru. LPA ga još nije zadužila za sporne objekte, pa nas interesuje kako postupiti u datom slučaju i kako odgovoriti na isti zahtev, ako se uzme činjenica da za sporne objekte nije ni oporezovan, vec samo za kuću koju poseduje iz ranijih godina. Kada komisija izađe na lice mesta i utvrdi činjenično stanje, ako objekti stvarno ne postoje može li se na zahtev odgovoriti u formi obaveštenja? Poreski obveznik nije uplatio taksu na zahtev.

Odgovor »

U koju grupu nepokretnosti da svrstamo ribnjak (vodi se u katastru kao zemljište pod zgradom i drugim objekatima – ribnjak) koji je kupilo fizičko lice? Da li je bitno da znamo da li je on u funkciji? Ako nije u funkciji da ga oporezujemo kao poljoprivredno zemljište ili ako je u funkciji, da ga evidentiramo kao garaže i pomoćni objekat uz poresko oslobođenje da je objekat koji je namenjen i koristi se za poljoprivrednu proizvodnju? Šta u tom slučaju da radimo sa poreskom osnovicom i da li da je umanjujemo za amortizaciju?

Odgovor »

Imamo pitanje vezano za poresko oslobođenje objekta koji se koristi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Imamo situaciju na terenu, gde je objekat mešovitog karaktera (jedan deo je kuća za stanovanje, drugi deo garaža za poljoprivrednu mehanizaciju i treći deo štala), preovlađuje garaža. Objekat je pod istim krovom i ozakonjen je kao pomoćni objekat. S obzirom da ispunjava uslove iz člana 12. stav 1. tačka 10. Zakona o porezima na imovinu, da li se celi objekat oslobađa plaćanja poreza?

Odgovor »