Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Da li se donosi akt u postupku poreske kontrole poreza na imovinu u kojoj je utvrđeno da je poreski obveznik, poreskom prijavom kojom vrši samooporezivanje, pogrešno utvrdio veći iznos poreske obaveze za porez na imovinu i to: unošenjem pogrešne zone tj. više cene po m², veće površine nepokretnosti, ranijeg datuma sticanja prava, pogrešnim određivanjem vrste nepokretnosti (građevinsko zemljište umesto poljoprivrednog, stan umesto kuće za stanovanje…) ili je greškom utvrdio i poreskom prijavom prijavio porez na imovinu za nekretnine za koje je propisano poresko oslobođenje (nekretnine za dalju prodaju u godini izgradnje i prvoj narednog godini) uzevši u obzir da nakon otpočinjanja poreske kontrole, u skladu sa zakonom, poreski obveznik više nije u mogućnosti da podnese izmenjenu poresku prijavu kojom bi umanjio pogrešno obračunat porez?

Odgovor »

Kako postupiti, koji akt doneti, te ukoliko se donosi rešenje u kojoj formi se ispravlja netačnost iz podnetih poreskih prijava, u poreskoj kontroli poreza na imovinu, čiji je period kontrole pet godina, pri čemu je podnetom poreskom prijavom za prvu godinu (ili bilo koju) neosnovano utvrđen veći porez, a poreskim prijavama za ostale godine obračunat manji iznos poreza od zakonom propisanog. Da li se rešenjem utvrđuje samo poreska obaveza tj. razlika od manje utvrđenog poreza poreskom prijavom do ispravno utvrđenog poreza za poslednje četiri godine ili se istim rešenjem takođe utvrđuje i umanjenje poreske obaveze od pogrešno više utvrđenog poreza poreskom prijavom do ispravno utvrđenog poreza za prvu godinu?

Odgovor »

Poreski obveznik je i prethodnih godina i za 2020. godinu podneo poreske prijave PPI-1 za poslovni prostor, benzinsku stanicu i nadstrešnicu sa poreskom osnovicom obračunatom primenom elemanata korisne površine i prosečne cene poslovnih zgrada, a rezervoare je obračunavao po knjigovodstvenoj vrednosti, pri čemu je za pojedine rezervoare iskazivao nule. Obvezniku je predočeno da poreska osnovica rezervoara nije knjigovodstvena vrednost već da se rezervoari za gorivo pri benzinskim stanicama tretiraju kao poslovne zgrade prema Mišljenju Ministarstva finansija br. 430-00-00231/2018-04 od 15.5.2018. godine. Obveznik nije prihvatio navedeno Mišljenje i tvrdi da je u svim opštinama i gradovima podneo istu poresku osnovicu za rezervoare. U poreskoj prijavi za 2021. godinu poreski obveznik je podneo prijavu za sledeće nepokretnosti: benzinske stanice sa poreskom osnovicom obračunatom primenom elemanata korisne površine i prosečne cene poslovnih zgrada, a nadstrešnice i rezervoare je svrstao u garaže i pomoćne objekte obračunate sa prosečnom cenom za garaže i pomoćne objekte, verovatno zbog izmene Zakona o porezima na imovinu u čl. 6b. Da li prijava treba da se odbije i obveznik podnese novu?​

Odgovor »

Pokrećemo postupak kontrole kod poreskog obveznika koji je poresku prijavu PPI-1 za 2020. popunio primenjujući fer vrednost za sve nepokretnosti. Trebalo je da primeni prosečnu cenu po m2. Poreska prijava je obrađena. Na koji način proknjižena zaduženja za 2020. godinu storniramo (da li donosimo Rešenje i R-nalog ili možemo samo kroz R-nalog)? Molimo za primer, kako radite u ovom slučaju (zapisnik, Rešenje o utvrđenom zaduženju u postupku kontrole i sve drugo što radite u postupku kontrole).

Odgovor »