Pitanja i odgovori

Poreski obveznik zaključno sa 31.12.2010. godinom nije zaduživan komunalnom taksom. Dana 31.10.2012. godine dug mu je bio u mirovanju, ali je odmah ispao iz mirovanja zbog neplaćanja redovnih obaveza po osnovu poreza na imovinu (na kartici storno mirovanje duga 31.10.2012. godine). Od 04.03.2016. godine bio je u reprogramu po čl. 10, ali je reprogram ukinut usled neplaćanja 27.03.2017. godine. Kako u ovom slučaju računamo apsolutnu zastarelost, sa kojim datumom se smatra da je dug zastareo?

Odgovor »

Poreski obveznik je uložio žalbu na poresko rešenje za 2021. godinu (traženo je da se umanji porez za poreski kredit, ali adresa prebivališta u trenutku donošenja rešenja nije bila ista kao adresa nepokretnosti), svi spisi predmeta su dostavljeni drugostepenom organu na odlučivanje. Sada je poreski obveznik podneo zahtev za korekciju kvadrature i izmenu visine utvrđenog poreza za 2021. godinu. Uz zahtev je priložio dokaz iz projektne dokumentacije da mu je u ugovoru o kupoprodaji uneta pogrešna korisna površina nepokretnosti, jer su u njoj uključene i terase. Kako postupamo u ovom slučaju jer drugostepeni još uvek nije rešio po žalbi istog poreskog obveznika?

Odgovor »

Za obveznika je prošle godine pokrenut stečaj. Obveznik se dužio porezom na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige. Podneo je PPI1 za 2020. i 2021. godinu i 3 izmenjene poreske prijave (pod datumima kada je imovina prodavana). PIB nije menjan u toku prelaska u stečaj. Trenutno postoji dug koji je delom iz prethodnog perioda, a delom iz perioda 2020. i 2021. godine. Opština iz prodaje treba da namiri svoja dugovanja. Nije sva imovina ni prodata i dalje se duže za još jedan objekat. Stečajni upravnik sada traži da se odvoje dugovanja do i od ulaska u stečaj po osnovu poreza kako bi izmirio samo taj deo duga. Obveznik nije prebačen u vanbilansnu, jer su rađena zaduženja. Dospeva još jedan kvartal u ovoj godini 15.11. Kako sada postupati sa ovim obveznikom što se knjiženja tiče?

Odgovor »

Poreskom obvezniku je odobren reprogram sa grejs periodom od godinu dana po osnovu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige. Reprogram je uz dostavu avalirane menice iz banke odobren za iznos sa rešenja iz 2016. godine koje je utvrđeno retroaktivno. Poreski obveznik je uložio žalbu na navedeno rešenje. Posle godinu dana drugostepeni organ poništava rešenje i vraća prvostepenom organu na ponovnovni postupak i  odlučivanje. Da li treba poništiti reprogram? Da li poreski obveznik ima pravo da ponovo podnese zahtev za reprogram za isti dug (biće povećan za kamatu do datuma zapisnika)? Novo rešenje biće doneto u što kraćem roku i biće zaduženi za isti iznos. Obaveze po reprogramu još uvek nisu dospele, nakon ukidanja reprograma po službenoj dužnosti zbog poništenja rešenja i nakon donošenja novog rešenja, da li poreski obveznik ima pravo na reprogram za isti dug? Tekuće obaveze izmiruju redovno tako da je dug koji je u reprogramu i ukoliko se ukine reprogram samo po osnovu rešenja za 2016. godinu.

Odgovor »

Kako postupiti, koji akt doneti, te ukoliko se donosi rešenje u kojoj formi se ispravlja netačnost iz podnetih poreskih prijava, u poreskoj kontroli poreza na imovinu, čiji je period kontrole pet godina, pri čemu je podnetom poreskom prijavom za prvu godinu (ili bilo koju) neosnovano utvrđen veći porez, a poreskim prijavama za ostale godine obračunat manji iznos poreza od zakonom propisanog. Da li se rešenjem utvrđuje samo poreska obaveza tj. razlika od manje utvrđenog poreza poreskom prijavom do ispravno utvrđenog poreza za poslednje četiri godine ili se istim rešenjem takođe utvrđuje i umanjenje poreske obaveze od pogrešno više utvrđenog poreza poreskom prijavom do ispravno utvrđenog poreza za prvu godinu?

Odgovor »

Da li se donosi akt u postupku poreske kontrole poreza na imovinu u kojoj je utvrđeno da je poreski obveznik, poreskom prijavom kojom vrši samooporezivanje, pogrešno utvrdio veći iznos poreske obaveze za porez na imovinu i to: unošenjem pogrešne zone tj. više cene po m², veće površine nepokretnosti, ranijeg datuma sticanja prava, pogrešnim određivanjem vrste nepokretnosti (građevinsko zemljište umesto poljoprivrednog, stan umesto kuće za stanovanje…) ili je greškom utvrdio i poreskom prijavom prijavio porez na imovinu za nekretnine za koje je propisano poresko oslobođenje (nekretnine za dalju prodaju u godini izgradnje i prvoj narednog godini) uzevši u obzir da nakon otpočinjanja poreske kontrole, u skladu sa zakonom, poreski obveznik više nije u mogućnosti da podnese izmenjenu poresku prijavu kojom bi umanjio pogrešno obračunat porez?

Odgovor »

Poreski obveznik je preminuo 2018. godine. Sud je doneo ostavinsko rešenje po kojem su naslednici supruga, sin i ćerka, svi po 1/3 udela. Uložena je žalba i poništeno je ovo ostavinsko rešenje. Pokrenuta je parnica na kojoj su pozvani supruga i sin da bi se u parničnom postupku raspravila zaostavština. Sve do 2020. godine parnični postupak nije završen, a supruga je preminula te godine. Nakon njene smrti sud je doneo rešenje na zaostavštini i za naslednike su utvrđeni sin i ćerka. Ponovo je uložena žalba od strane sina i pokrenut je parnični postupak. U 2021. godini je doneto rešenje o poravnanju i kao zakonski naslednici pokojnika su utvrđeni sin i snaja sa po ½ na stambenim objektima, a ćerka sa 1/1 na zemljištu. Rešenje je pravosnažno. Naslednici sin i snaja su nam doneli dokumentaciju kako bismo ih zadužili kao nove obveznike. Prema podacima iz knjigovodstva, pokojnik od 2018. godine do 2021. godine ima poreski dug. Kojim naslednicima utvrditit poreski dug? Da li se posmatra  2018. godina kada je bilo tri naslednika i kada je ostavinsko rešenje poništeno? Ili rešenje o poravnanju koje je doneto 2021. godine kojim su određeni naslednici iza pokojnika?

Odgovor »